Dette kommer fram i vegvesenets svar på oppdraget fra Samferdselsdepartementet til prioriteringer i ny Nasjonal transportplan.

– Vi har lenge vært klar over at det skulle kuttes, og samferdselsministeren har bedt transportvirksomhetene prioritere tøffere, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune. For å kunne nå opp på prioriteringslista må prosjektene være samfunnsnyttige og ha kommet langt nok i planleggingen. Det har Statens vegvesen vært tydelige på.

– Det siste årets diskusjon og forsinkelse i Grenland har dessverre endt i en statlig nedprioritering av Grenland og Telemark, sier fylkesordføreren.

 Planlegging og utvikling av statlige veger tar tid. Fra den regionale infrastrukturplanen for Grenland ble vedtatt for over 20 år siden har vi vært gjennom en mengde utredninger, planer og vedtak for å få utviklet et bedre hovedvegnett i byområdet. Vegnettet er fordelt på flere eiere som må planlegge løsninger og prioritere midler i felleskap. Rv.36 fra Skyggestein til Skjelbredstrand ble finansiert av staten som del av bypakkas fase 1.

–  Da rv.36 fra E18 til Skyggestein i 2021 endelig ble prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) var det en stor seier for Telemark og en unik mulighet for videre satsing i Grenland, sier fylkesordføreren.

Viktig for by- og næringsutviklingen

– Ny riksveg 36 skal bidra til å forbinde E134 i Seljord sammen med E18 i Porsgrunn. Samtidig skal vegen gi næringslivet god forbindelse ut og inn av Grenland, og den skal bidra til bedre byutvikling. Vegen er samfunnsnyttig og interessant for staten fordi den har mye trafikk. Veldig mye av den trafikken er lokal. Staten har tidligere altså vært villig til å bidra med mye midler til å løse lokale behov i Grenland. Uten prioritering i NTP og videre planlegging av vegen kan i verste fall alt videre samarbeid om by- og transportutvikling stoppe opp, understreker Riis-Johansen.

 Må få lokal enighet om videre satsing

– Ny løsning for Rv. 36 har i mange år vært fundamentet i Bypakke Grenland fase 2 og en framtidig byvekstavtale med staten. Det var Grenlands plan A. Uten en plan eller penger fra staten til riksveg 36 på mange år framover, må kommunene og fylkeskommunen nå raskt legge en plan B eller C for å kunne fortsette satsingen i byområdet.

– Med lokal enighet om videre samarbeid vil forhåpentligvis staten på nytt vurdere å bidra til utvikling av rv.36 og en langsiktig byvekstavtale. Men da må alle krefter i Grenland og Telemark nå jobbe i samme retning, avslutter fylkesordfører Terje Riis-Johansen.