Tirsdag 4. november ble det arrangert et informasjonsmøte om strekningen og utredningsprosessen. Rundt 60 frammøtte fikk informasjon om aktuelle prosjekter på strekningen, og samtidig en mulighet til å bidra med aktuelle problemstillinger som må håndteres.

Prosjektstatus: Fv.32 Bølevegen

Flere innspill

Innspillene fra møtet kan grupperes slik:

  • Innspill fra enkeltpersoner/beboere/grunneiere om problemstillinger knyttet til egen tomt eller nærliggende område. Flere har problemer med å komme ut på Fv. 32 fra egen tomt på grunn av trafikken.
  • Innspill om fartsreduksjon på deler av strekningen for å redusere miljøbelastningen og øke trafikksikkerheten.
  • Innspill fra bedrifter knyttet til behov for adkomst, framkommelighet og arealer til framtidig utvidelse av virksomheten.
  • I tillegg kom det to forslag som ligger utenfor mandatet for utredningen av Fv. 32: Innspill om bybane, samt innspill til alternative løsninger for bypakka (omkjøringsveg på vestsida av elva).

Alternativer utredes

Fv. 32 mellom Hovenga og rådhusplassen har i dag strekninger som er utformet som veg og partier som har karakter av gate. Den videre planleggingen av strekningen må ta utgangspunkt i situasjonen på strekningen, i tillegg til kommunenes planer for arealutviklingen.

Den videre utredning skal avklare hvilke løsninger som er ønskelig og mulige å få til, og foreslå hvordan prioriteringen mellom de ulike brukerinteressene bør være. Innspillene fra oppstartsmøtet vil bli bearbeidet i den videre prosessen, og aktuelle prinsipper for strekningen vil bli lagt fram for politikerne over nyttår. I løpet av våren vil konkrete løsninger bli vurdert.

Forslag til anbefaling skal etter planen foreligge før sommeren 2015.