Mange har sett fram til denne forbindelsen gjennom byggeperioden i Kverndalen. Ferdigstillelse blir sommeren 2024.

Hele Kverndalen blir rustet opp

Sammen med nytt legesenter og Kverndalen bo- og dagsenter, vil den nye gang- og sykkelløsningen bli en viktig del av en helhetlig opprustning av området.

Nedre del av gang- og sykkelløsningen vil være utformet som en rampe i plass-støpt betong, som svinger seg opp fra Kverndalstorget (nedre torg) til øvre torg og videre frem til det gamle politihuset. Ved øvre og nedre torg skal det legges nytt dekke, med gjenbruk av betonghellene som lå der før. Gang- og sykkelløsningen skiller gående og syklende. Den blir fem meter bred, med to meter til gående og tre meter til syklende.

Gatevarme

Det blir gatevarme i gang- og sykkelløsningen som gjør det mulig å bruke traseen året rundt.

En skulptur av kunstner Marisa Ferreira vil pryde området mellom gang- og sykkelrampen og det nye legesenteret. På begge sider av gang- og sykkelløsningen vil det være grønne områder med stauder, busker, klatreplanter og trær. Deler av grøntområdene skal fungere som regnbed for å håndtere overvann, og gang- og sykkelløsningen vil være fremtidig trasé for flomvei.

Den nye gang- og sykkelforbindelsen er et bypakkeprosjekt, og et samarbeid mellom Skien kommune og Lietorvet Boligutvikling AS. Byggherre er Lietorvet Boligutvikling AS på vegne av Skien kommune. Totalentreprenør er HRL Entreprenør AS. Den totale kostnaden for prosjektet er 39 millioner kroner finansiert med midler fra Bypakke Grenland (22,9 mill. kr.), Skien kommune (4,8 mill. kr.) og Lietorvet Boligutvikling AS (11,3 mill. kr.).

Byggeperioden og støy

Fram mot årsskiftet og ut på nyåret vil utbygger starte med forarbeid, graving, fundamentering og betongarbeid. Det vil innebære noe støy for naboer. Ordinær arbeidstid er hverdager klokka 07-17.

Det kan i perioder bli redusert fremkommelighet for myke trafikanter. De som oppholder seg i området oppfordres til å respektere byggegjerder, sperrebånd og anvisninger fra vaktmannskap.