Belønningsordningen ses i sammenheng med Bypakke Grenland som planlegges gjennomført i perioden 2014-2030.

Det overordnede målet er å ta veksten i persontransporten i de største byområdene med kollektivtransport, sykkel og gange.

Kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Telemark fylkeskommune har en 4-årig belønningsavtale med Samferdselsdepartementet for perioden 2013-2016. Etter møte med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 22.februar 2016 ble det klart at partene i avtalen kunne søke om en forlenget avtale i påvente av en framtidig bymiljøavtale. Belønningsavtalen kan integreres med enbymiljøavtale .

Den totale rammen for søknaden er 500 millioner kroner. Da det ble søkt om belønningsmidler for fire år siden var summen 250 000 millioner.

Suksess med belønningsavtalen

Belønningsavtalen har vært en stor suksess og har blant bidratt til at vi har et av Norges beste kollektivtilbud med 10 minutters frekvens i rushtid, og månedskort til voksne for kr 400. Vi har fått 60 opprustede bussholdeplasser med universell tilgjengelighet.

Avtalen har ført til at 130 nye sanntidstavler er etablert på de mest brukte holdeplassene, det er blitt 700 meter nytt fortau, 3 nye gang- og sykkelveier, til sammen 1200 meter.

Videre er 26 km hovedveier for sykkel opprustet eller nyasfalterte, en rekke snarveier er sikret og rustet opp for å gjøre grønn transport mer attraktivt og konkurransedyktig.

Over 2000 nye sykkeloppstillingsplasser er etablert på skoler og ved idrettsanlegg, driftstiltak på hovedvegnett for sykkel er styrket.

Midlene har også gitt solid sykkelopplæring i alle grunnskoler og kampanjer for økt sykling i grunnskolen i Grenland.

Vekst i kollektivtrafikken

– Det har vært en vanvittig vekst i kollektivtrafikken. Vi er avhengig av disse pengene. Skal vi få flere til å bruke kollektivtilbudet og sette bilen hjemme, trenger drahjelp fra Staten, og det forstår de. Det blir også fulgt nøye med på om vi klarer målene til trafikkreduksjon som vi forplikter oss til, sa Hedda Foss Five under pressekonferansen.

Mye tyder på at søknaden vil bli behandlet positivt, ikke minst etter møtet med departementene tidligere i år og honnøren grenlandspolitikerne fikk da. I løpet av året vil svaret på søknaden være klar.