Bypakka må behandles i Stortinget for å kunne bli realisert. Regjeringa foreslår mer penger til bypakker – eller bymiljøpakker, som de nå kaller det – i ny Nasjonal Transportplan. For å bli med i konkurransen er det viktig at Grenland sender sin bypakkesøknad så fort som mulig.

Den politiske styringsgruppa i Bypakke Grenland legger opp til at Stortinget skal behandle vår søknad i vårsesjonen 2014. Det betyr i praksis at den lokalpolitiske behandlingen må gjennomføres i juni 2013.

Framdriftsplan for Bypakke Grenland

Mai-juni 2013: Kommunal og fylkeskommunal behandling med bindende vedtak om bompengeordning og porteføljestyring.
Juli-august 2013: Nye og oppdaterte beregninger av trafikkgrunnlag og finansieringspotensial basert på lokalpolitiske vedtak og føringer om bl. a. statlige bevilgninger i Nasjonal transportplan.
September 2013: Oversendelse av saken med lokalpolitiske vedtak til Vegdirektoratet.
September-desember 2013: Behandling i Vegdirektoratet og ekstern kvalitetssikring av bompengeutredning og trafikknotat i regi av Samferdselsdepartementet.
Januar-april 2014: Oversendelse til Samferdselsdepartementet, utarbeidelse av stortingsproposisjon.
Mai-juni 2014: Behandling i Stortinget med vedtak om bompengeordning.