Forventet byggestart er april 2024 og forventet byggetid 6-7 måneder, med forbehold om uforutsette hendelser.

Det er  Telemark fylkeskommune som på vegne av Bypakke Grenland skal bygge tiltaket for gående og syklende langs fylkesveg 357 Skotfossvegen.

Fra befaring i høst langs strekningen som skal få gang- og sykkelveg. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

650 meter tryggere vei

Løsningen består av gang og sykkelveg og fortau på en ca. 650 meter lang strekning mellom Kampekastet og Grøtsund, samt etablering av kantstopp for buss på begge sider av vegen ved Kampekastet.

Prosjektet er et samarbeid med Skien kommune som skal oppgradere vann- og avløpsanlegg på deler av strekningen samtidig.

Prosjektet finansieres gjennom Bypakke Grenland, og har en ramme på 39,8 mill. kr.