Boligområdet Holtesletta i øst er blant Siljans største. Å koble sammen dette området med boligene ved Holtesletta har lenge vært høyt prioritert i Siljan. I går var offisiell åpning.

– Gang og sykkelveien forbinder tett bebygde områder med Siljanmarka. Selv om flere sa det motsatte før vi startet arbeidet med gs-veien, så blir den nå tatt flittig i bruk, sa Kjell Abraham Sølverød, ordfører i Siljan.

Stort oppmøte

Ca. 30 av Siljans innbyggere hadde møtt opp på Solvika café da Siljans største bypakkeprosjekt ble åpnet av samarbeidspartnerne i Bypakke Grenland – bygging av 1,4 km gang og sykkelveg langs fylkesveg 32 mellom Holtesletta og Heivannet.

pensjonistgruppe

Bedre trafikksikkerhet

Tiltaket vil bidra til økt fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende langs fylkesvegen. Prosjektet har også gjort det tryggere å ta buss. Bussholdeplassene er rustet opp på strekningen. Disse har fått tryggere adkomst via den nye gang- og sykkelvegen.

Kostnadene for hele prosjektet inklusiv mva er på ca. 22,5 mill. Opprinnelig prosjektramme var på 26, 5 mill. Det inkluderer også rasteplass og parkering ved Heivannet og støyisolering av hus langs vegen.

Riktig å bli med i Bypakke Grenland

– Med denne veien blir tilgangen til Siljanmarka mye enklere, sa Sølverød. Han er ikke i tvil om at det var riktig av Siljan å bli med i Bypakke Grenland.

– Her har kommunen fått uttelling, sier Sølverød.

Gjenstående arbeid pr i dag er noe grøftepussing, noe rekkverk, flettverksgjerde og støyskjerm ved Heivannet.