Proposisjon til Stortinget «Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark» ble vedtatt i Stortinget 18.juni 2015. Basert på føringer gitt i «Prop. 134 S» ble Handlingsprogram Bypakke Grenland 2015-2018 utarbeidet og endelig vedtatt i Telemark fylkesting 24. juni 2015 etter at kommunestyrene i Skien, Porsgrunn og Siljan hadde gjort sin tilslutning.

Revidering av programmet ble vedtatt september 2016 og innebærer en mindre justering. Handlingsprogrammets hovedrevisjon gjennomføres i 2018. Mål og resultatsystemet (MRS) er en viktig del av grunnlaget for porteføljestyringen. Indikatorer som dokumenterer måloppnåelse inngår i mål og resultatsystemet.

Her finner du det reviderte handlingsprogrammet for Bypakke Grenland som avklarer prioriteringer i perioden 2015-2018.