Da rapporten ble lansert 9. mai var statssekretær i Samferdselsdepartementet Cecilie K. Kroglund og representanter fra næringslivet til stede.

Den ferske rapporten innledes slik:

Det har lenge vært et ønske om et mer sentralt plassert togstopp i Skien. Skien stasjon er plassert på Nylende ca. 1,5 km nord for sentrum, og jernbanen passerer i tunnel gjennom Skien sentrum. De fleste byene på Østlandet har stasjonen plassert midt i sentrum. En sentralt plassert togstopp gir god tilgjengelighet med tog og er et godt grunnlag for byutvikling og knutepunktutvikling. Et togstopp midt i sentrum vil bidra til at flere velger å reise med tog fremfor bil, og vil dermed også bidra til at Grenland kan nå sitt mål om nullvekst i biltrafikken (nullvekstmålet).

Tre ulike innganger

Konsulentselskapet WSP Norge AS har vært leid inn av Skien kommune for å kvalitetssikre forutsetningene for å få til et togstopp i sentrum. Arbeidet har ført til en videreutvikling av konseptet som etablerer et togstopp i fjellet innenfor Landmannstorget. For å kunne ivareta flere tekniske krav er plattformen til togstoppet nå plassert sørover fra kollektivknutepunktet. Den nye plasseringen åpner for tre ulike innganger til togstoppet; fra Landmannstorget, Brekkeparken og området ved rådhuset/Jernbanebrygga. Dette vil gjøre togtilbudet tilgjengelig for enda flere, både beboere og ansatte i Skien sentrum og områdene rundt. Med innganger fra flere steder i sentrum vil togstoppet også bidra til å knytte byen tettere sammen – det historiske sentrum med de nye bydelene på Skien brygge og Klosterøya.

Tosporet løsning anbefales

Det videreutviklede konseptet kan bygges som en enkeltspor-løsning eller som en tosporet løsning. En tosporet togstopp innebærer at det etableres en parallell tunell med eksisterende tunell, og at togsporene kan kobles sammen utenfor tunelløpene i hver ende. En parallell tunell vil kunne bygges uten å påvirke driften, og togene vil kunne gå som vanlig i anleggsperioden. En tosporet løsning vil i praksis også fungere som et krysningsspor, der motgående tog kan passere hverandre. Dette er en fordel som legger til rette for at det kan gå to tog i timen til Skien.

Nylende vil fremdeles bestå

Nytt togstopp i Skien skal ikke erstatte, men komme i tillegg til dagens stasjon på Nylende. På Nylende er det driftsbanegård og hensettingsspor som er viktige for den tekniske jernbanedriften på hele Vestfoldbanen.

Samarbeid om ny bypakke først – avgjørende for nytt togstopp

Tog og jernbane er statlig infrastruktur som finansieres av staten, gjennom Nasjonal transportplan (NTP). Et av satsingsområdene i NTP er byvekstavtaler, som er forpliktende avtaler mellom et byområde og staten om areal- og transportutvikling. I byvekstavtalene er det satt av egne statlige midler til knutepunktutvikling på jernbane, som vil kunne bidra til å finansiere Togstopp Skien.

Grenland er et av ni byområder i Norge som kan forhandle om en slik avtale. For å kunne inngå en byvekstavtale må byområdet ha en langsiktig bypakke. Kommunene og fylkeskommunen er i gang med det forberedende arbeidet for å videreføre Bypakke Grenland i en fase 2 fra 2025.

Se rapporten her: Rapport Togstopp Skien 9.5.23