Skien jernbanestasjon – Nylende

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel

Skien jernbanestasjon – Nylende

Skien stasjon, 3717 Skien, Norge
Prosjekter

Skien jernbanestasjon – Nylende

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

«Jernbanedirektoratet, med Sweco AS som rådgiver, gjennomfører for tiden en studie som vurderer muligheten for et mer sentrumsnært stopp på jernbanen i Skien, samt bedret togtilbud mellom Grenland og Vestfold. I prosess med Skien kommune og andre lokale aktører er det vurdert to mulige lokaliseringer; én stasjon i fjell tilknyttet Landmannstorget kollektivterminal og Bygarasjen, og én løsning i dagen på sørsiden av tunellen. Sweco utarbeider nye og mer detaljerte kostnadsestimater, vurderer markedsgrunnlaget for et nytt stopp, samt markedsgrunnlaget for økt frekvens. Det blir også gjort vurderinger rundt etablering av kryssingsspor ved Eikonrød for å sikre tilstrekkelig kapasitet på jernbanen mellom Skien og Porsgrunn.

Hvorfor?

Mulighetsstudien er en oppfølging av Byutredning Grenland som ble gjennomført i 2016 og konkrete problemstillinger som det har vært ønsket at Jernbanedirektoratet jobber videre med. Jernbanedirektoratet har som mål å vurdere løsninger med tydelig fokus på kostnader for å bidra til fornuftige diskusjoner videre. Sluttproduktet av mulighetsstudien vil være en rapport som vil bli offentlig tilgjengelig. Denne rapporten vil forhåpentligvis bli et godt grunnlag for videre diskusjoner og arbeid.

Når?

Mulighetsstudien ferdigstilles i mars 2019.