Hopp til innhold

Skien jernbanestasjon – Nylende

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel

Skien jernbanestasjon – Nylende

Skien stasjon, 3717 Skien, Norge
Prosjekter

Skien jernbanestasjon – Nylende

Gateløp, holdeplass og fortau er opprustet langs den nye fylkesvegen. Prosjektet inngår i den nye gang- og sykkelvegen ved fv 44 Mælagata-Amtmand Aalls gate-Gjerpensgate.

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
Sommer 2019
Skien
Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
Sommer 2019
Skien

Hva er gjort?

Tiltaket omfatter opprusting av gateløp, holdeplass og fortau langs den nye fylkesvegen.

Hvorfor?

Målet med prosjektet var opprinnelig å utbedre bussholdeplass, bedre forhold for gående og syklende på stasjonsområdet og langs Rektor Ørnsgate ned til krysset ved Ivar Aasens gate, samt en opprydding av dagens spredte parkeringsløsning.

Ny holdeplass for buss og bedre for syklende og gående på stasjonsområdet i Skien.

I forbindelse med saldering av bypakkas handlingsprogram i 2018 ble imidlertid prosjektet noe redusert. Tiltaket ses i sammenheng med bypakkeprosjekt 4: Fv. 44 Mælagata-Aalsgate-Gjerpensgate, gang- og sykkelveg, omlegging av Fv.44, slik at standarden blir helhetlig og god langs hele strekningen. Tiltakene inne på stasjonsområdet og i Rektor Ørns gate må vente til nye midler foreligger. Strekningen er omklassifiseres til fylkesveg etter at prosjekt Fv. 44 Mælagata- Amtmand Aalls gate-Gjerpensgate ble ferdigstilt.

Når?

Tiltaket var ferdig høsten 2019.