Hopp til innhold
Prosjekter

Moflata – rv. 36/fv. 59/fv. 357 Telemarksvegen – Bjørntvedtvegen

Buss og kollektiv
Planlegges
Skien
Buss og kollektiv
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge kollektivfelt på utvalgte strekninger i Moflata-området.  Langs Ulefossvegen og Telemarksvegen inn mot rundkjøringene på Moflata, langs Telemarksvegen inn mot Bjørntvedtvegen og langs Bjørntvedtvegen til Bedriftsvegen blir det kollektivfelt. Det skal bygges sykkelvei med fortau på hele strekningen fra Ulefossvegen til Bedriftsvegen.

For å få til det, må vi først lage en reguleringsplan. I reguleringsplanen sikrer vi at det kan gjennomføres flere tiltak i framtiden. Derfor regulerer vi for fire kjørefelt i Telemarksvegen. Fire kjørefelt sammen med sykkelvei med fortau krever en bredde på minst 30 meter.

Det er forståelig at det varslede planarbeidet, kan skape usikkerhet for beboere i området. Fram til nå har vi sett overordnet på mulige løsninger. Vi vet derfor ikke sikkert hvilke konsekvenser det får for den enkelte eiendom.

I første del av 2021 pågikk arbeid med mer detaljert om hvordan veiløsningene vil påvirke arealene i området. Når vi vet mer om dette, skal det tas en ny beslutning om veien videre.

Hvorfor?

Moflata er et sentralt område i Grenland med mange arbeidsplasser. Veisystemet er viktig for gjennomgangstrafikken i området. I rushtiden er det lange køer. Det er i dette området bussene har størst forsinkelser i Grenland. Siden næringstrafikken står i de samme køene, er det også forsinkelser for dem. Trafikkberegninger har vist at det vil ha stor effekt for reisetiden for bussene å bygge kollektivfelt. Når bussene får et konkurransefortrinn, vil forhåpentlig flere velge å ta buss. Dette vil igjen frigjøre kapasitet på hele veinettet.

Sykkelvei med fortau skiller gående og syklende og gir attraktive og sikre forhold for dem.

Når?

Arbeidet med reguleringsplan vil pågå i 2021 og 2022. Byggestart er ikke bestemt.

Området viser strekningen prosjektet gjelder for.