Rv. 36/fv. 59/fv. 357 Telemarksvegen – Bjørntvedtvegen (Moflata)

Maribakkane 2, 3728 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36/fv. 59/fv. 357 Telemarksvegen – Bjørntvedtvegen (Moflata)

Buss og kollektiv
Planlegges
Skien
Buss og kollektiv
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet innebærer etablering av kollektivfelt og undergang for gående og syklende. Det vil bli satt i gang arbeid med kommunedelplan for riksveg 36, utredning av hensiktsmessig rolledeling av transportformene, vurdering av overordnet vegnett i Skien og forberedelse til forhandlinger om byvekstavtalen. Disse utredningene vil kunne påvirke løsningene for Moflata.

Hvorfor?

Moflata er et sentralt målpunkt i Grenland, og vegsystemet er viktig for gjennomgangstrafikken i området. I tillegg er svært mange arbeidsplasser samlet her. Det er registrert store fremkommelighetsproblemer for buss i Moflataområdet. På strekningen er det mange passasjerer, men det er store forsinkelser for bussene. I rushtiden er det lange køer og dårlig trafikkavvikling på veisystemet i området. Det betyr at bussen står i samme kø som bilene. Effektmål er bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk. Bedre forhold for næringstrafikk på Moflata og på tilgrensende vegsystem. Bedre forhold for myke trafikanter i henhold til trafikksikkerhet, universell utforming og korte, attraktive forbindelser for gående og syklende. Hensyn til omgivende bymiljø.

Når?

Den økonomiske rammen er svært usikker. Det vil være behov for å justere kostnadsanslagene etter vedtatt reguleringsplan.