Rv. 36/fv. 59/fv. 357 Telemarksvegen – Bjørntvedtvegen (Moflata)

Maribakkane 2, 3728 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36/fv. 59/fv. 357 Telemarksvegen – Bjørntvedtvegen (Moflata)

Buss og kollektiv
Planlegges
Skien
Buss og kollektiv
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge kollektivfelt på utvalgte strekninger i Moflata-området; langs Ulefossvegen og Telemarksvegen inn mot rundkjøringene på Moflata, langs Telemarksvegen inn mot Bjørntvedtvegen og langs Bjørntvedtvegen til Bedriftsvegen. Det skal også bygges sykkelveg med fortau på hele strekningen fra Ulefossvegen til Bedriftsvegen. For å få til det, må det først lages en reguleringsplan. I reguleringsplanen skal det sikres at det kan bygges flere tiltak i framtiden. Det betyr at det skal reguleres for fire kjørefelt i Telemarksvegen.

Hvorfor?

Moflata er et sentralt målpunkt i Grenland med mange arbeidsplasser, og vegsystemet er viktig for gjennomgangstrafikken i området. I rushtiden er det lange køer. Det er i dette området bussene har størst forsinkelser i Grenland. Siden næringstrafikken står i de samme køene, er det også forsinkelser for dem. Trafikkberegninger har vist at det vil ha stor effekt for reisetiden for bussene å bygge kollektivfelt. Når bussene får et konkurransefortrinn, vil forhåpentlig flere velge å ta buss. Dette vil igjen frigjøre kapasitet på hele vegnettet. Sykkelveg med fortau skiller gående og syklende og gir attraktive forhold for dem.

Når?

Reguleringsplanarbeidet vil foregå i 2020-2021. Byggestart er ikke bestemt.