Hopp til innhold

Knutepunkt Porsgrunn

Buss og kollektiv Bymiljø
Prosjekter

Knutepunkt Porsgrunn

Buss og kollektiv Bymiljø
Planlegges
Porsgrunn
Buss og kollektiv Bymiljø
Planlegges
Porsgrunn

Hva skal vi gjøre?

Vi ønsker å realisere knutepunkt Porsgrunn i samarbeid med Bane NOR. Det er avklart at dagens stasjonsplassering kan beholdes, men antall spor til plattform må utvides ved en fremtidig full InterCity-utbygging til Skien eller en framtidig etablering av Grenlandsbanen som kobler Vestfoldbanen til Sørlandsbanen. Første skritt er å lage en områdereguleringsplan som blant annet avklarer arealbehov til spor og plattformer, gater, torg og hvilke arealer som kan bebygges.

Hvorfor?

Bypakka har blant annet mål om at Grenland skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger, og gjøre regionen attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft. Områdene rundt dagens jernbanestasjonen i Porsgrunn er i dag preget av store arealer med bygningsmessig lav utnyttelse og overflateparkering. Ved å legge til rette for en transformasjon av området til et kollektivknutepunkt med høy arealutnyttelse kan det på sikt etableres bygningsmasse i størrelsesorden 150-160 000 m2 med en miks av funksjoner som kontorer, boliger, tjenesteyting og forretninger. Området vil være en utvidelse av dagens sentrumsområde og knytte dette bedre sammen med universitetsområdet på Kjølnes.

Når?

Våren 2018 ble det gjennomført en mulighetsstudie for knutepunktet med to konsulentteam, ledet av henholdsvis Dyrvik arkitekter og Link, i et parallelloppdrag. Illustrasjonene på siden er hentet fra disse bidragene. Det er i gjeldende handlingsprogram for bypakka satt av 26 mill. kr til planlegging av knutepunktet og planarbeidet er i gang. Vi har mål om å førstegangsbehandle planforslaget i løpet av 2022.

Ved spørsmål, kan prosjektleder Lars Martin Sørli kontaktes på epost: lars.martin.sorli(at)porsgrunn.kommune.no

 

Illustrasjonen er hentet fra parallelloppdragets bidrag «Tett på», utarbeidet av Dyrvik arkitekter med samarbeidspartnere