Knutepunkt Porsgrunn

Buss og kollektiv Bymiljø
Prosjekter

Knutepunkt Porsgrunn

Buss og kollektiv Bymiljø
Planlegges
Porsgrunn
Buss og kollektiv Bymiljø
Planlegges
Porsgrunn

Hva skal vi gjøre?

Vi ønsker å realisere knutepunkt Porsgrunn i samarbeid med Bane NOR. Det er kjent at framtidig jernbanestasjon i Porsgrunn må flyttes noe i forhold til dagens plassering for å innfri kravene som stilles ved full InterCity-utbygging til Skien, samt en framtidig etablering av Grenlandsbanen som kobler Vestfoldbanen til Sørlandsbanen. Første skritt vil være å lage en områdereguleringsplan som blant annet avklarer plassering og arealbehov til spor og perronger, gate- og vegstruktur og hvilke arealer som kan bebygges.

Hvorfor?

Bypakka har blant annet mål om at Grenland skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger, og gjøre regionen attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft. Områdene rundt dagens jernbanestasjonen i Porsgrunn er i dag preget av store arealer med bygningsmessig lav utnyttelse og overflateparkering. Ved å legge til rette for en transformasjon av området til et kollektivknutepunkt med høy arealutnyttelse kan det på sikt etableres bygningsmasse i størrelsesorden 150 000 m2 med en miks av kontorer, boliger, service- og handelstilbud. Området vil være en utvidelse av dagens sentrumsområde og knytte dette bedre sammen med universitetsområdet på Kjølnes.

Når?

Våren 2018 ble det gjennomført en mulighetsstudie for knutepunktet. Som ledd i arbeidet ble det gjennomført et parallelloppdrag med to konsulentteam, ledet av henholdsvis Dyrvik arkitekter og Link. Illustrasjonene på siden er hentet fra disse bidragene. Studien ble vedtatt i formannskapet i Porsgrunn kommune 30. august 2018 og det er i gjeldende handlingsprogram for bypakka satt av 26 mill. kr til planlegging av knutepunktet.

Ved spørsmål, kan prosjektleder Lars Martin Sørli kontaktes på epost: lars.martin.sorli(at)porsgrunn.kommune.no

 

Illustrasjonen er hentet fra parallelloppdragets bidrag «Tett på», utarbeidet av Dyrvik arkitekter med samarbeidspartnere