Hopp til innhold

Knutepunkt Porsgrunn

Buss og kollektiv Bymiljø
Prosjekter

Knutepunkt Porsgrunn

Buss og kollektiv Bymiljø
Planlegges
Porsgrunn
Buss og kollektiv Bymiljø
Planlegges
Porsgrunn

Hva skal vi gjøre?

Vi ønsker å realisere knutepunkt Porsgrunn i samarbeid med Bane NOR. Det er avklart at dagens stasjonsplassering kan beholdes, men antall spor til plattform må utvides ved en fremtidig full InterCity-utbygging til Skien eller en framtidig etablering av Grenlandsbanen som kobler Vestfoldbanen til Sørlandsbanen. Første skritt er å lage en områdereguleringsplan som blant annet avklarer arealbehov til spor og plattformer, gater, torg og hvilke arealer som kan bebygges.

Hvorfor?

Bypakka har blant annet mål om at Grenland skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger, og gjøre regionen attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft. Områdene rundt dagens jernbanestasjonen i Porsgrunn er i dag preget av store arealer med bygningsmessig lav utnyttelse og overflateparkering. Ved å legge til rette for en transformasjon av området til et kollektivknutepunkt med høy arealutnyttelse kan det på sikt etableres bygningsmasse i størrelsesorden 160-173 000 m2 med en miks av funksjoner som kontorer, boliger, tjenesteyting og forretninger. Området vil være en utvidelse av dagens sentrumsområde og knytte dette bedre sammen med universitetsområdet på Kjølnes.

Når?

Siden 2021 har det vært arbeidet med å utarbeide en områdereguleringsplan. Illustrasjonene på siden er hentet fra plandokumentene og er utarbeidet av Norconsult AS og Dyrvik arkitekter AS. Det er i gjeldende handlingsprogram for bypakka satt av 28 mill. kr til planlegging av knutepunktet. Planforslaget legges ut på høring sommeren 2023.

Ved spørsmål, kan prosjektleder Lars Martin Sørli kontaktes på epost: lars.martin.sorli(at)porsgrunn.kommune.no