Hopp til innhold

Fv. 32 Holtesletta. Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Holtesletta, Siljan kommune, Norge
Prosjekter

Fv. 32 Holtesletta. Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Dette er et tiltak som skal bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs Holtesletta.

Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Innen 2023
Siljan
Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Innen 2023
Siljan

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet innebærer etablering av gang- og sykkelveg eller fortau på en strekning på Holtesletta som ikke har dette tilbudet i dag. Den nye løsningen vil støtte opp under den eksisterende fotgjengerovergangen og krysningspunkt.

Se reguleringskart: Trafikksikkerhetstiltak Holtesletta

Hvorfor?

I påvente av omleggingen av FV. 32 er det nødvendig med deltiltak for å bedre trafikksikkerheten langs Holtesletta. Hensikten med prosjektet er også  å trygge adkomsten til holdeplasser langs strekningen. Dette har lenge vært et ønske fra både kommunen og beboere på Holtesletta.

Når?

Det skal lages et forprosjekt for ulike løsninger langs Holtesletta, for å øke trafikksikkerheten mellom holdeplasser. Innen høst 2020 skal forprosjektet levere ulike alternative på løsninger som er innenfor prosjektets budsjettramme. Løsningene skal avklare om det er mulighet for fortau langs vei, eller om det skal være en fullverdig gs-veg.