Hopp til innhold

Franklintorget

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Prosjekter

Franklintorget

Franklintorget skal bli et godt byrom for alle å oppholde seg i og ferdes gjennom.

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
2021
2022
Porsgrunn
Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
2021
2022
Porsgrunn

Hva er gjort ?

Hensikten med prosjektet var å etablere et byrom som innbyr til opphold, handel, opplevelser og lek for mennesker i alle aldre. Sammen med en oppgradering av Neptunparken (kommunalt prosjekt) vil tiltaket binde Storgatas nedre del sammen med Porsgrunnselva og Downtown.

Torget er opparbeides med trær, mange ulike sitteplasser, store og små husker, opphøyde plantebed og et område med fontenedyser. Det er tilrettelagt for torghandel og andre arrangementer.

Trafikken er skiltet som rundkjøring og ledes rundt den sentrale torgflaten hvor det er bussholdeplasser utenfor Storgata 83-85 og ved Neptunparken (som tidligere).

Hvorfor?

Helt siden 2005 har det vært ønsket å opparbeide et torg på området hvor Esso Brua tidligere lå. Finansiering av prosjektet har ikke kommet på plass før med Bypakke Grenland og derfor har gjennomføringen latt vente på seg. Torget inngår i det som omtales som Grønn lenke. Dette er et av prosjektene som følger opp vedtakene i gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum hvor målsettingen er å redusere gjennomgangstrafikken i Porsgrunn sentrum betydelig. Det er et vedtatt mål om at Porsgrunnsbrua skal  gå fra en årsdøgntrafikk (ÅDT) på omtrent 15000 til 7000 i framtida.

Når?

Franklintorget ble bygget 2021 – 2022 – ferdig september 2022.

Franklintorget, ferdig bygd høsten 2022.