I 2021 ble det gjort felles politiske vedtak om videreføring av Bypakke Grenland, med bestilling av et grunnlag for en ny proposisjon til Stortinget.

I 2022 ble det utarbeidet grunnlag for en proposisjon til Stortinget for en ny 15-års bypakke som inkluderte ny riksveg 36. Statens vegvesen har foreslått å ta ut rv. 36-prosjektet av porteføljen i Nasjonal transportplan 2025-36, og planprosessen er satt på pause.

Nytt felles grunnlag

Det er nå behov for å avklare et oppdatert felles grunnlag for videre samarbeid om en bypakke og framtidig byvekstavtale i Grenland for de fire kommunene i byområdet og fylkeskommunen.

Foreslåtte forutsetninger for Bypakke Grenland fase 2

Dagens bomsystem legges til grunn, med mulighet for å gjøre mindre justeringer. Dersom Bamble skal være med må det forutsettes nye bommer i kommunen. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med fase 2:

  • 10 års varighet
  • Egenandeler fra fylkeskommunen og kommunene på dagens nivå
  • Envegs innkreving, timesregel og månedstak beholdes som i dag
  • Bompengetakster på dagens nivå. El-/nullutslippskjøretøy: 70%
  • Rimelig balanse mellom bompengebelastning i Bypakke Grenland og investert volum innenfor hver kommune

Optimalisering av transportnettet

Anbefalte tiltaksområder for videre arbeid i Grenland:

  • Tilgjengelighet til og mobilitet i sentrumsområdene
  • Fremkommelighetstiltak i «Skien vest»
  • Framkommelighetstiltak fra Vallermyrene og inn mot Knutepunkt Porsgrunn
  • Optimaliseringstiltak i det overordnede vegnettet
  • InterCity jernbanesatsing med kollektivknutepunkt og togstopp Skien

Jernbane og tog spiller en viktig rolle i det fremtidige transportnettet i Grenland. Jernbane er imidlertid statlig infrastruktur og kan ikke finansieres av bompenger fra bypakka. Porteføljen i bypakke fase 2 må i tillegg inneholde tiltak og prosjekter på det øvrige vegnettet for å bidra til løse flaskehalser og å overføre korte reiser til gange, sykkel og kollektivtransport. Tiltakene må ses i sammenheng med helhetlig virkemiddelbruk, og en satsing på sentrum og knutepunkt med flere kontorarbeidsplasser, tjenester og mer handel.

Viktigste kilden til økonomisk handlingsrom

I administrasjonens vurdering går det fram at:
«En langsiktig forpliktende avtale med staten vil være den viktigste kilden til økt økonomisk handlingsrom for by- og transportutviklingen i Grenland. Med bakgrunn i nye premisser anbefaler administrasjonen at det nå forberedes en proposisjon til Stortinget for fase 2 med om lag 10 års varighet som vil gi grunnlag for forhandling om en byvekstavtale.»

Videre prosess

For å unngå å måtte ta ned bommene i 2025 må det til lokale vedtak for ny bypakke og en proposisjon til Stortinget 1.halvår 2024.  Et oppfølgende stortingsvedtak vil da skje i 2025. Dersom dette skal gjennomføres vil milepælene i prosessen videre være som vist i tabellen under:

En slik fremdrift gir mulighet for en tilnærmet sømløs overgang mellom fase 1 og fase 2. Om det medfører et opphold i innkreving avhenger av når fase 1 er endelig nedbetalt og når et eventuelt stortingsvedtak foreligger.

Den politiske saken behandles løpende i kommunene og fylkeskommunen i juni

Utvalg Formannskap/FU Bystyre/kommune-styre/fylkesting
Skien 30.5 (UKMB) 6.6 15.6
Porsgrunn 8.6 15.6
Siljan 6.6 20.6
Bamble 1.6 15.6
VTFK 5.6 (HS) 7.6

8.6 (Hovedutvalg Telemark)

13.6

 

Lenke til møtekalendere hos alle parter (se tidspunkt for behandling i tabellen over)

Skien kommune: Møteoversikt – Innsyn – Skien kommune (onacos.no)

Porsgrunn kommune: https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/politiske-utvalg-2019-2023/

Siljan kommune: https://opengov.360online.com/Meetings/siljan

Bamble kommune: https://opengov.360online.com/meetings/bamble

Vestfold og Telemark fylkeskommune: https://opengov.360online.com/Meetings/vtfk