Planen skal deretter legges ut på høring fra midten av juni til slutten av august.

Etter høringen skal planen til annengangsbehandling i utvalget før jul. Endelig vedtak foretas forhåpentlig av bystyret rett etter dette.

En ny bydel ved kollektivknutepunktet

Hensikten med planen er å utvikle et kompakt og effektivt knutepunkt med mange arbeidsplasser i Porsgrunn. Planområdet er ca. 200 dekar og omfatter eksisterende kollektivknutepunkt med togstasjon og bussterminal med omkringliggende områder langs jernbanen og fylkesveg 32 Vallermyrvegen. For å dekke framtidig kapasitetsbehov er det i planen sikret areal for en utvidelse til 5 jernbanespor gjennom stasjonsområdet. Utbyggings- og transformasjonspotensialet er stort til å ligge så sentralt i en by. Ferdig utbygd er det et mål at området framstår som en utvidelse av dagens sentrumsområde med et variert tjenestetilbud, og at området knytter bysentrum tettere sammen med skole-, idretts- og universitetsområdene på Kjølnes.

Volum og potensiale

Det er laget skisser som beskriver volum, potensial og muligheter i planen. Disse ligger vedlagt. Merk at dette kun er mulighetsskisser, og er ment for å gi politikerne et perspektiv på hva som vedtas av byggehøyder og arealutnyttelse.

Bypakkemidler til planarbeid

Knutepunkt Porsgrunn, områderegulering, står oppført i bypakkas handlingsprogram med en ramme på 28,5 millioner til planleggingsmidler.  Hensikten med prosjektet er å få vedtatt en områdereguleringsplan som bidrar til en kraftfull utvikling av knutepunkt Porsgrunn. Det ble i 2018 gjennomført en mulighetsstudie. Basert på anbefalinger fra denne er det satt av midler for å finansiere det overordnede planarbeidet.

Sakskartet for møtet 6. juni

Alle illustrasjoner under: Dyrvik Arkitekter/Norconsult