Da innkreving av bompenger startet opp 3. oktober i 2016 var en av fordelene med bombrikke (AutoPASS-brikke) en10% rabatt på alle passeringer. Videre ble lette kjøretøyer ikke belastet for mer enn 60 passeringer i måneden. Lokale politiske vedtak la til grunn at dette også gjaldt tyngre kjøretøy (over 3500 kg.)

Da Stortinget ikke fulgte opp dette i sitt vedtak, kom det som en stor overraskelse på fylkesting og kommunestyrer i bypakke-kommunene. Lokalt var gode vilkår for næringstrafikken sentralt i bypakkevedtakene.

Nå ser det ut til at problemet med manglende månedstak for tyngre kjøretøy kan løses.

Staten ønsker at alle bomprosjekter skal ha 20% rabatt ved bruk av brikke og ikke 10% som vi har i Grenland i dag. Omleggingen vil gi de fleste noe lavere utgifter. Statens motiv for omleggingen er at bruk av brikke er viktig for en kostnadseffektiv innkreving. Derfor vil biler uten brikke få det noe dyrere.

Andelen brikke i Grenland er i dag 91.2%, noe som er høyt i landsmålestokk. Den forventes å øke ytterligere etter omlegging.

Lavere takster

– Vi er opptatt av best mulig vilkår for næringstrafikken i regionen. Vi er derfor glade for at vi gjennom en lokalpolitisk sak kan gi kjøretøy over 3500 kg. et månedstak, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid. Samtidig blir det enda mer lønnsomt å ha brikke, fortsetter Løkslid.

Veien videre

Saken fremmes i kommunestyrer og fylkesting høsten 2017 og sluttbehandles i desember 2017.