– Dette er et løft for næringslivet på Raset som har ønsket seg forbedringer på denne veien. Veldig fint at bypakka bidrar til bedre infrastruktur for næringslivet. Prosjektet er som et kinderegg og gir kvalitetsheving og økt trygghet for alle trafikantgrupper, sier ordfører Hedda Foss Five som representerte ordførerne i bypakkesamarbeidet ved markering av ferdig prosjekt.

Som en del av prosjektet, er det bygget et 380 meter langt fortau bort til Goberg, hvor det også er en bussholdeplass. Det nye fortauet utgjør en del av parsellen bort til Tuftekrysset. I dag mangler fortau et par steder på østsiden av Porsgrunnsveien. For de som bor her i området er det tryggere å gå til bussholdeplassen. Mange har også fått en solid støyskjerm mot riksvegen.

Martinsen & Duvolt har vært entreprenører på prosjektet.

– De har gjort en god jobb, sier Turid Claussen Homme, byggeleder fra Statens vegvesen og legger til at prosjektet har holdt seg innenfor rammen på 12 millioner kroner.

– Det er mye trafikk både på riksvei 36 og veien ned til Raset. Til tross for det har arbeidet vært til lite hinder for trafikken. I to uker ble arbeid utført på natten for å skåne trafikken minst mulig, forteller Sølvi Tengren fra Martinsen & Duvholt.

Arbeidet startet i midten av oktober og er nesten ferdigstilt. Det gjenstår noe asfalt og støyskjermer.

– I kveld skal siste asfaltlag på i krysset. De siste støyskjermene skal være på plass før jul. Men oppmerking må skje til våren på grunn av vær og temperatur. Imidlertid skal det formerkes i krysset ganske snart, sier Claussen Homme.

Også Kjørbekk og Rødmyr interesseorganisasjon (KRIO) er glad for utbedringen:

– Raset industriområde er en av handelspartnerne for bedriftene på Kjørbekk og Rødmyr, og det er vitalt for oss at næringstrafikken slipper frem på veiene. Porsgrunnsvegen mellom Raset og rundkjøringen er av landet mest belastede tofeltsveier i et bybånd, og tiden er moden til å løfte gjennomgangsåren RV36 til et høyere nivå, sier Hans A Rønning, daglig leder i KRIO.