Fylkesveg 32 deler boligfeltet Holtesletta i to. Veien har også bussrute med pendlerute P7 mellom Skien og Siljan, og er definert som skoleveg. Fortau og gs-veg vil bedre tilbud langs fv.32 mellom bussholdeplassene.

Den ene parsellen som skal bygges går fra bussholdeplassen ved Holtesletta syd og viderefører eksisterende gang og sykkeltilbud frem mot gang og sykkelvegen til Elgstien/Langmyrvegen, og har en utstrekning på 80 meter.

Fra bussholdeplassen ved Holtesletta syd videreføres eksisterende gang og sykkeltilbud frem mot gang og sykkelvegen til Elgstien Langmyrvegen.

Den andre parsellen som skal bygges er et fortau langs fylkesvegen, 140 meter fra Sagdalsringen til Holteringen. Fortauet skal bygges opphøyd med kantstein inntil eksisterende fylkesveg.

Etterlengtet tiltak

I tillegg skal det etableres et enkelt overvannsanlegg i området, samt legge om en trafikkfarlig utkjørsel. Årlig trafikkmengde langs fylkesvegen ved Holtesletta er 4200 kjøretøy per døgn.

Tiltaket har lenge vært et ønske fra både kommunen og beboere på Holtesletta.

Oppstart blir i mai med forbehold om klarert finansiering og at konkurransen forløper seg uten innsigelser.