Tveito maskin er synlig godt i gang med forberedende arbeider for omlegging av vann og avløpsledninger i Nyhusvegen.

– Dette er et arbeid i regi av Skien kommune som gjøres i forkant av de to stålkulvertene som vi skal skifte ut under Gulsetringen og Nyhusvegen, samt bygging av nytt fortau på en del av Vestre Gulset, sier Turid Leikvoll, samferdselsplanlegger ved Byutvikling i Skien kommune.

Tryggere vei for mange

Sammen med nytt fortau langs Vestre Gulset vil de bidra til at strekningen framstår som mer sammenhengende og trygg.

De to stålkulvertene fra 1980-tallet er snart 40 år gamle. I tillegg til at de rent byggeteknisk bør skiftes ut, oppleves de som mørke og smale.

– De to kulvertene inngår i et viktig gang- og sykkelvegnett internt på Gulset og ligger i en svært sentral gang- og sykkelakse mellom bydelssenter, boligområder, skole, barnehage, idrettsanlegg og friluftsområder, sier Leikvoll.

Celine og Ida er blant de skoleelevene som til sommeren kan glede seg over bredere og lysere underganger. Her ved Gulsetringen og kulvert som skal skiftes ut. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Lyse og brede underganger

De nye kulvertene blir laget i lys betong. Disse blir bredere og dypere enn dagens kulverter, og får ny belysning.

– Når kulvertene blir bredere kan brøytebilen kjøre gjennom undergangen. Det kan vi ikke med dagens kulverter. Med mye snø ble brøytekantene ofte er problem her, sier Thorstensen.

  1. januar starter arbeidet med den første kulverten ved Nyhusvegen. Da stenges Nyhusvegen og det blir omkjøring via Gulsetringen. Når kulverten under Gulsetringen bygges stenges vegen her, og det blir omkjøring via Gulsetvegen.

Veier stenges i anleggsperioden

Nyhusvegen stenges 3. januar og åpnes 6. mars og det blir helt stengt for all trafikk i anleggsperioden.

Gulsetringen stenges 13 mars og åpnes 3 mai. 

Belønningsmidler fra staten

Totalkostnad for prosjektet er 19,3 millioner kroner og finansieres ved belønningsmidler fra staten (14,5 millioner), trafikksikkerhetsmidler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune (4 millioner) og trafikksikkerhetsmidler fra Skien kommune (800 000).

Arbeidet vil pågå gjennom vinteren, og hele prosjektet skal være ferdig i juni neste år.

Tveito maskin er synlig godt i gang med forberedende arbeider for omlegging av vann og avløpsledninger i Nyhusvegen. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)
Mellom kulvertene på Nyhusvegen og Gulsetringer er det kun 180 meter. Snart er disse skiftet ut. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)