19. september 2016 var ordførerne i bypakkesamarbeidet samlet for oppstart og markering av start på riksveg 36 Skyggestein-Skjelbredstrand. I dag – knapt to år etter – er en 3,5 kilometer helt ny vei snart ferdig. I kilometer er asfaltert og bruer og tunneler står klare.

Før jul åpner veien. Da er det historie å kjøre på den gamle riksveg 36 med varierende bredde, stigning og kurvatur – ikke minst ved hårnålssvingen midt i stigningen – med dårlig framkommelighet på vinterføre.

-Dette vegprosjektet vil bety mye både for øvre og nedre del av Telemark, sa Hedda Foss Five, ordfører i Skien, som trakk fram at veiprosjektet er god nærings- og miljøpolitikk. Hun har fått mange positive reaksjoner i øvre nabokommuner, spesielt fra næringslivet. Jeg gleder meg til selv å kjøre på den nye veien, sa hun.
Ikke uten et bypakkesamarbeid

Ordføreren trakk også fram at dette prosjektet neppe hadde sett dagens lys om det ikke inngikk i et bypakke-samarbeid.

Per i dag er alle de tre bruene så godt som ferdig, det vil si Klovholtbrua (240 meter), Kirkebekkenbrua (126 meter) og Skjelbredstrandbrua (80 meter). De to miljøtunnelene er også ferdig, Gravklevtunnelen (30 meter) og Klovholttunnelen (60 meter).

Den nye vegen fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på riksveg 36 med cirka en kilometer.

Vegens plassering fører per i dag til dårlig bomiljø der den svinger seg gjennom bebyggelsen på Brekka og langs Norsjø. Nå blir dette en idyll. Deler av den gamle vegen kan benyttes til gang- og sykkelveg. Noe av arealet skal også tilbakeføres som jordbruksområde.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik forsikret at den nye riksvegen er i rute. Det har vært en liten økning i budsjett på grunn av forbedringer, men prosjektet holder seg innenfor ramma.

Bypakkeprosjektet er fullfinansiert med statlige midler til 595 millioner.