Riksveg 354 er en viktig veg for næringstrafikken og lokalbefolkningen. Men forholdene for myke trafikanter er dårlig. Bypakkeprosjektet skal gjøre det attraktivt å være syklist eller gående på strekningen. Ved å skille myke trafikanter og vegtrafikk gis også næringstrafikken bedre vilkår.

Fortauet i tunnelene skal utvides og belysning skal bli bedre. Folk fra Stathelle som ønsker å gå eller sykle til Brevik gjennom tunnelene og videre mot Porsgrunn vil nå få betraktelig mye bedre veg.

Tunnelen oppgraderes

Tunnelsikringsarbeidet kommer alle trafikantgrupper til gode. Tunnelen får et bredt fortau på den ene siden, fjellsiden skal sprøytes med betong og få sikringsnett og tunneltaket skal utbedres for å unngå farlige istapper på vinterstid.

Det blir ca.800 meter med ny gang- og sykkelvei fra Furulund til Setrevegen.

Sammenhengene vei

Tiltaket bidrar til bedre sammenheng, framkommelighet og trygghet langs hovedrute for sykkel.

– Vi ønsker å legge til rette for bysykling i hele bybåndet, men arbeidet med tunnelsikringen kommer også bilistene til gode, sa blant annet Erik Næss, varaordfører i Skien da pressen fikk en orientering.

Prosjektkostnad: omtrent 30 millioner hvor av halvparten er bypakkemidler.

En ulempe er at veien gjennom tunnelen stenges for all trafikk fra 20. juni og 12 uker i sommer.

Statens vegvesen oppfordrer derfor bilister på gjennomfart til å velge Grenlandsbrua på E18 for å komme seg raskest mulig fram.

Utvider busstilbudet i perioden

I perioden 20. juni til 14. september vil det også bli endring i busstilbudet. M1 går langs strekningen som skal utbedres. I perioden hvor det jobbes i tunnelen må kollektivtilbudet legges om. M1vil derfor gå via E18. Rutebuss P8 vil gå som normalt.

I tillegg settes det opp ekstra avganger med minibusser mellom Stathelle og Skjelsvik som vil gå gjennom Brevik sentrum i begge retninger, også lørdager og søndager.