– Planleggingen skjer i tett samarbeid mellom Skien kommune og Lietorvet boligutbygging AS. Bygging av gang- og sykkelveien er planlagt gjennomført samtidig som andre boligkvartal som er under planlegging, opplyser Unni Husby Melby, prosjektleder i Skien kommune.

Kverndalen får et løft

Gjennom dette prosjektet vil Kverndalen få et stort løft. Det blir et grønt byrom som vil gjøre denne delen av sentrum mer attraktiv å bruke.

Strekningen er del av hovedrute for sykkel gjennom Skien sentrum, og er definert som lokal rute i plan for myke trafikanter.

Gang- og sykkelvei i Kverndalen

Gang- og sykkelveien som før gikk i området mellom Lietorvet og Kverndalen, er nå brutt som følge av boligutbyggingen på Lie. I reguleringsplan for Lietorvet boligutbygging er gang- og sykkelveien regulert som gågate med rekkefølgekrav om at utbygger må sikre en midlertidig løsning.

– Derfor har det vært et behov for å samordne utbyggingsprosjektet med planlegging av Kverndalen som byrom og ferdselsåre for gående og syklende. For å sikre gang- og sykkelforbindelsen forbi boligutbyggingen på Lie, er det prioritert å bruke ressurser av bypakkemidler til denne strekningen, sier prosjektlederen.

Ansvarsforhold mellom utbygger og Skien kommune er forankret i en utbyggingsavtale. Prosjektet legger opp til å være ferdig samtidig med utbyggingen på Lietorvet i 2024.

Foreløpig ser det slik ut – men mellom utbyggingen på Lietorvet og Kverndalskvartalet kommer den nye sykkel- og gangvegen.