Landmannstorget er et sentralt og viktig byrom i Skien sentrum. Nå skal kollektivknutepunktet rustes opp med ny bussterminal og grønn park.

Arbeidet med å detaljprosjektere utformingen av gater og park gjøres i disse dager. Landskapsarkitektkontoret Dronninga landskap med underkonsulenter er engasjert til å gjøre jobben.

Stort behov for opprusting

Landmannstorget er i dag et av Telemarks viktigste kollektivknutepunkt med holdeplass for lokalbusser, ekspressbusser og taxi. Dagens kollektivknutepunkt er utflytende og uoversiktlig og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Det er stort behov for opprusting av området.

Det skal etableres ny gateterminal for busser i Kongens gate og Hesselbergs gate. Det blir også holdeplasser for taxi og korttidsparkering i området. På dagens torg skal det etableres grønn park. Det nye kollektivknutepunktet skal bidra til:

•        økt antall busspassasjerer til og fra Landmannstorget

•        økt tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende

•        effektiv avvikling av busstrafikken

•        å få et universelt utformet og trafikksikkert kollektivknutepunkt

•        etablering av flere virksomheter i nærheten av Landmannstorget på grunn av nærheten til kollektivknutepunktet og den nye byparken

•        at Landmannstorget vil bli et attraktivt, grønt og pulserende byrom i sentrumskjernen

Et klassisk torg

–  Etter vår mening er Landmannstorget et av de aller viktigste byrommene på Østlandet og i Grenland på grunn av sin sentrale beliggenhet. Det er et ekte, klassisk torg med fire klare fasader, til dels bygninger av høy kvalitet. Det skrånede plassgolvet skaper dramatikk på plassen. Vi gleder oss til å starte arbeidet med detaljeringsplaner, sier professor i landskapsarkitektur Rainer Stange fra Dronninga landskap.

I 2017 skal arkitektene optimalisere løsningen med gateterminal og innhente innspill på innhold og utforming av parken fra innbyggere og berørte parter. I 2018 skal de velge innhold i parken som belegg, belysning, benker, beplantning og så videre.

God informasjon vektlegges

I tiden fram til byggestart og i anleggsperioden vil det bli lagt vekt på god informasjon og kommunikasjon med involverte parter.