Belønningsmidlene gis på bakgrunn av målene som er satt for Bypakke Grenland: Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Persontrafikken med bil skal ikke øke i avtaleperioden.

– Vi skal gjøre grønn transport mer konkurransedyktig. Dette dekker behovet for å opprettholde Grenlands satsing på et godt og billig kollektivtilbud, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

– Regjeringen ønsker at kollektivtransporten skal ta en større del av dagens persontransport med bil i byområdene. Grenland er blant de største byområdene i landet, og det er derfor viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Utviklingen de siste årene har vært god, og med den nye belønningsavtalen legger vi til rette for at enda flere skal velge kollektivtransport istedenfor bil i byområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Staten bidrar med 70,2 millioner kroner i 2017, og 60 millioner kroner årlig i perioden 2018 til 2020 så lenge målene i avtalen oppnås.

Grenland hadde belønningsavtale også for perioden 2013-2016.

Mer penger til Grenland

Med den nye 4-årige avtalen har Grenland fått til sammen 490,2 millioner gjennom belønningsavtaler. Dette er penger som kommer i tillegg til Bypakke Grenland. Bypakka har en ramme på 2,75 mrd, hvor staten bidrar med 602 millioner.

 

 

Jobber for en langsiktig byvekstavtale

-Grenland har ambisiøse mål for byutviklinga og ønsker mer offensiv tilrettelegging for miljøvennlig transport enn det Bypakke Grenland fase 1 og ny 4-årig belønningsavtale gir rom for, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

– Det må legges et godt grunnlag for forhandlinger med staten om langsiktig
byvekstavtale slik at det kan oppnås betydelige større tilskudd i form av belønningsmidler som del av denne byvekstavtalen fra 2018.

Den politiske styringsgruppa i Bystrategisamarbeidet skal følge opp dette i tett dialog med staten, blant annet gjennom arbeidet med byutredning for Grenland i 2017. Byutredningen vil være grunnlaget for de videre forhandlingene.

– Dette gir oss store muligheter for å få til mer fremover. Nasjonal Transportplan viser at vår region er på helt riktig spor, og i forkant i vår satsing gjennom Bypakke Grenland, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.