-Dette dekker behovet for å opprettholde Grenlands satsing på er godt og billig kollektivtilbud, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Avtalen gjelder for kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan og Telemark fylkeskommune.

signering av søknad_web

Med «Bussløftet» i 2014 fikk Grenland et av Norges billigste busstilbud, hvor månedskortet ble satt ned fra 700 til 400 kroner, det ble innført ti minutter frekvens på linjene i bybåndet i rushtiden og enkelte ruter ble utvidet. Siden har passasjerveksten økt jevnt. Siste halvår i 2016 har den gjennomsnittlige veksten vært på 18,1 prosent.

– Det er positivt at Grenland vil jobbe for bedre fremkommelighet ved at veksten i persontransporten skal håndteres gjennom at flere reiser med kollektivtransport, sykler eller går. Nå tilbys Grenland 250 millioner kroner til å satse på mer kollektivtransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra regjeringen.

Belønningsmidlene gis på bakgrunn av målene som er satt for Bypakke Grenland

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltrafikken og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Målet i den nye belønningsavtalen med Grenland er at veksten i persontransporten fortsatt skal tas av kollektivtransport, sykling og gange. Staten bidrar med 70,2 millioner kroner i 2017 , og 60 millioner kroner årlig i perioden 2018 til 2020 så lenge målene i avtalen oppnås.

-Vi søkte om 500 millioner, men fikk ca. halvparten. Dette viser at vi har enda større ambisjoner, sier Løkslid.

Grenland hadde belønningsavtale også for perioden 2013-2016 og mottok i denne perioden 240 millioner kroner i belønningsmidler fra staten.

– Byområdet nådde målet i forrige belønningsavtale om at personbiltrafikken ikke skulle øke i avtaleperioden. I tillegg hadde de vekst i kollektivtrafikken. Dette legger et godt grunnlag for en ny avtale med Grenland, sier samferdselsministeren.

Byområde Grenland

Nylig ble også regjeringens nye nasjonale transportplan lagt fram.

NTP setter av 66,4 milliarder kroner til satsing på miljøvennlig transport i byområdene, og Grenland er ett av ni byområder i Norge som nå kan kjempe om disse midlene.

Fylkesordføreren er leder for den politiske styringsgruppen i Bypakke Grenland og mener det er bra at NTP nå gir et bedre verktøyapparat for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken.

– Dette gir oss store muligheter for å få til mer fremover. Nasjonal Transportplan viser at vår region er på helt riktig spor, og i forkant i vår satsing gjennom Bypakke Grenland, sier fylkesordfører Løkslid.