På oppdrag for Bystrategi Grenland har Norconsult gjennomført en egen Temautredning for å få nærings- og nyttetransporten utfordringer, behov og muligheter i Grenland fram i lyset.

For tiden pågår gjennomføringen av Bypakke Grenland fase 1. Gjennom arbeidet skal Grenland bidra til å oppfylle nasjonale klimamål og skape en attraktiv og konkurransedyktig byregion. Arbeidet har så langt gitt gode resultater og byområdet holder nullvekstmålet.

Byområdet har fått utarbeidet en temautredning om næring-, nytte og persontransport med bil. Dette er en del av kunnskapsgrunnlaget for å oppdatere byområdets strategi for byutvikling og transport, og prioritere tiltak i en ny bypakke.

Omfattende kartlegging og medvirkningsprosess

Alberte Ruud i Norconsult har vært ansvarlig for temautredningen. Hun forteller om en omfattende kartlegging og medvirkningsprosess blant lokale bedrifter i Grenlandsområdet.

– For oss har det vært viktig å få frem bredden i utfordringer og behov. Tjenesteleverandører kan ha andre behov enn store godstransportører. Gjennom utredningen har vi derfor gjennomført arbeidsverksted med berørte aktører og interessenter, intervjuer med åtte større bedrifter og en bylogistikkundersøkelse blant 200 nærings- og nyttetransportører i Grenlandsområdet.

Synliggjør håndverk- og omsorgstransportens utfordringer

Spesielt har bylogistikkundersøkelsen bidratt til at prosjektet har nådd ut til et bredere spekter av stemmer blant aktørene.

-Flest svar i undersøkelsen kom fra personer som driver med transport i tilknytning til tjenester som for eksempel innen håndverk eller omsorg, en aktørgruppe en vanligvis ikke hører så mye fra, sier hun.

Vanskelig varelevering

Tilbakemeldingene på prosjektet har vært gode og innspillene mange. De kartlagte utfordringene omhandler hovedsakelig manglende tilrettelegging for varelevering, flaskehalser og dårlige forbindelser og fremkommelighet i veisystemet.

Gjennom bylogistikk-undersøkelsen kom det også frem at flere aktører opplever at de ikke involveres eller informeres i forbindelse med prosjekt- og anleggsarbeid på vei- og gatenettet.

– Vi har fått tilbakemelding fra lokale parter at veieier har som intensjon å involvere berørte aktører i forbindelse med anleggsarbeid, men tilbakemeldingene fra transportørene tyder på at det er varierende i hvilken grad, og hvor i prosessen, disse involveres forteller Alberte Ruud.

Tiltaksliste for næringstransporten

Prosjektporteføljen i Bypakke Grenland skal bidra til å nå nullvekstmålet og forbedre forholdene for næringstransporten. Basert på funnene i utredningen har det blitt utarbeidet en tiltaksliste som vil gi bedre vilkår for denne type transport.

Bystrategi Grenland er det regionale samarbeidet om areal, transport og klima i Grenlandsområdet.