Gatebruksplanen er utarbeidet av Aplan Viak AS, på oppdrag for Porsgrunn kommune. Hensikten med planen er å få til en god utvikling av byen med prioritering av kollektivtrafikk og myke trafikanter.

– Etter en lang høringsrunde blant ulike interessenter rapporterer en overvekt blant disse at gående og syklende bør prioriteres i Storgata, sa overingeniør Einar Barosen ved byutvikling i Porsgrunn kommune.

Gatebruksplanens ambisjoner er knyttet til å gjøre kollektivtilbudet attraktivt, med bussen som et godt alternativ til privatbilen. Hovedruta for sykkeltrafikken skal gå i Storgata. Fotgjengere skal få tryggere forhold, og byens uterom skal få en estetisk opprustning. Likeså skal man sikre god tilgjengelighet til handel og service.

Tiltakene skal finansieres av bypakka og belønningsmidler.

Alle ønsker ren luft og handel i gatene

– Det er mye positivt med gatebruksplan. Vi ønsker det samme, ren luft, folk som handler og trives i sentrum uten at trafikken er en fare, sa Rolf Erik Johnsen ved Euronics Porsgrunn Johnsen Elektro.

Johnsen var imidlertid skeptisk til å fjerne kantparkering. Denne tilgangen med bil opplevde han som viktig for handel.

– Noe av kantparkeringen vil ryke, men mange vil vi beholde også, opplyste byutviklingssjef Jorid Sætre.

Med gatebruksplanen vil nedre del av Storgata få et annet kjøremønster. For å stoppe gjennomgangstrafikken skal veien stenges fra Winthersgate med pullerter eller lignende. Varetransport vil imidlertid få kjøretillatelse. Toveis bilkjøring i Storgata skal tillates, men med en fartsgrense på 30 km i timen.

Med så lav hastighet i Storgata ønsker man at bilister og syklister skal dele veien, mens gående får fortauene for seg selv.

Sverresgate blir «mategate»

Sverresgate vil bli den nye «mategata» for å komme til sentrum, med god fremkommelig for buss og bil. For å bøte på parkeringsplasser som forsvinner fra Storgata legges det inn en ekstra mulighet for å etablere et parkeringshus i Helleberget i Porsgrunn, i tillegg til de allerede planlagte parkeringsplassene.

– Bare to prosent av gjennomgangstrafikken gjennom Storgata stopper for å handle, opplyste Barosen. Målet er at de som ikke har noe å gjøre i sentrum vil derfor kjøre utenom Storgata etter det nye kjøremønsteret.

– Et godt grep og mange gode tiltak. Jeg tror ikke gatebruksplanen vil by på mye konflikt for næringslivet, sa Gunn Marit Christenson i Feste Grenland AS.

Gode tiltak først

Hun understreket viktigheten av en god strategi på rekkefølgen av tiltak i sentrum. Før nedre del av Storgata sperres av bør de gode tiltakene være på plass, mente hun.

– Helhetlig er dette positivt, sa Lars Iver Larsen fra Porsgrunn Min By. Han uttrykte imidlertid en bekymring for at smågatene kunne bli mer belastet med biltrafikk.

Det endelige forslaget til gatebruksplan får bystyret til politisk behandling i mars.