Nå skal bystyrer og fylkesting behandle mandat for kommende forhandlinger med staten om en byvekstavtale. En slik avtale kan innbringe flere milliarder i statlige tilskudd til kollektivsatsing, sykkel og gange i Grenland. Dette vil bidra til raskere og sikrere framkommelighet for næringslivet. I et lengre perspektiv er byvekstavtalen inngangsporten til statlige riksveginvesteringer i Grenland. Ny riksveg mellom Skyggestein/Skien og E18 er på toppen av listen over viktige prosjekter for regionens næringsliv. Slik den statlige politikken er i dag går den raskeste vegen til bygging av denne viktige vegstrekningen via en byvekstavtale med staten.

Grenland er sammen med ni utvalgte byområder i Norge i en unik posisjon til å inngå en slik finansieringsavtale.  Hvis regionen sier nei til dette står andre byregioner klare til å ta over vår plass i køen. Det betyr at statlige penger til infrastruktur og byutvikling går til dem og ikke oss. I så tilfelle vil vi måtte ta regningen for vegprosjektene våre alene. Det vil svekke vår evne til å konkurrere med andre byregioner, som igjen betyr færre arbeidsplasser og mindre attraktive byer.

Bypakka bidrar, og en fremtidig byvekstavtale vil bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv. Dette fordi framtidsrettet infrastruktur er avgjørende for vår konkurransekraft. Kompakte og levende byer trekker flinke folk til Grenland. Det er det Bypakke Grenland og en fremtidig byvekstavtale handler om. Over tid vil et forpliktende samarbeid med staten gi flere arbeidsplasser, levende byer og et mangfoldig servicetilbud til befolkningen.

Næringslivets sterke oppfordring til regionens politikere vil være å starte opp forhandlinger med staten så fort som mulig, før andre regioner stikker av med midler som er avsatt til formålet i statsbudsjettet. Politikerne må hurtigst mulig dra i havn en fremtidsrettet og god finansieringsavtale med staten.

Nikolai Boye, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark, Magnar Bakke, adm.dir. INEOS Bamble & Noretyl / Leder Industriclusteret Grenland (ICG), Sverre Gotaas, adm.dir. Herøya Industripark, Finn Flogstad, Havnedirektør, Grenland Havn IKS, Mette Sannerholt Andersen, daglig leder Grenland Næringsforening, Irene Bordier Haukedal, distriktssekretær i LO – Telemark, Hanne Gro Haugland, daglig leder Vekst i Grenland, Hans Rønning, daglig leder Kjørbekk og Rødmyr interesseorganisasjon – KRIO.