Det er planlagt to filer ved utkjøringen slik at de som skal til venstre mot Porsgrunn kan stå i eget felt og vente på ledig luke.

Kryssingen for fotgjengerne vil trekkes litt bort fra krysset. Da blir det plass til at en bil kan stå og vente foran i krysningspunktet.

En del av parsellen bort til Tuftekrysset

Det skal bygges fortau helt fram til Goberg. Det nye fortauet utgjør en del av parsellen bort til Tuftekrysset. I dag går det heller ikke fortau helt fram til dette krysset på østsiden av Porsgrunnsveien.

Arbeidet er startet i begge ender for å korte ned tiden, og det er delfrist i november til å være ferdige med det 380 lange fortauet på utsiden av Goberg Bilverksted og Esso stasjon.

-Fremdriften går som planlagt, og alt ser ut til å kunne bli ferdigstilt til frister i desember, sier byggeleder Turid Homme Claussen i Statens vegvesen.

Trafikksikkert kryss

Krysset på Raset vil bli mer oversiktlig og trafikksikkert, og det blir bedre sikt når krattskogen langs veien er fjernet. Støyskjermer skal i tillegg på plass.

Entreprenørkostnad til Sandefjordsfirmaet Marthinsen & Duvholt er i underkant av 7 millioner. Bypakkeprosjektet har en totalramme på 12 millioner.