– Dette er et etterlengtet prosjekt og stort i bypakkesammenheng, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen da flere var samlet der arbeidet skal begynne ved Klevstrandkrysset.

Prosjektet, som har en totalramme på 72 millioner skal gi et bedre tilbud for gående og syklende. Det er planlagt sykkelveg med fortau på strekningen, samt å løse trafikksikkerhetsutfordringene med direkte avkjørsler – som har medført kryssulykker, samt dårlig trafikkavvikling i rushtiden.

En av Grenlands mest trafikkerte veier

I juni i år skrev Statens Vegvesen en kontrakt med entreprenør Marthinsen & Duvholt som skal utføre jobben.

– Langs riksveg 36 på Herøya er det er brudd i gang- og sykkeltilbudet på skoleveien. Dette er en av de mest trafikkerte vegene i Grenland, noe som forsterket behovet ytterligere, sa Riis-Johansen.

– I vår måtte vi omdisponere midler til dette prosjektet, da det ble 14 millioner dyrere. Merkostnaden ble imidlertid skaffet ved å omfordele midler avsatt til «overordnet riksvegnett Porsgrunn», sa han.

Ordfører Robin Kåss sa at dette har vært et prosjekt som har vært skjøvet på og krevende å få til. Her går tungtrafikken forbi til landets største landindustriområde, som også gjør det utfordrende for sjåfører.

Farlig skolevei

Gordon Kleppe, lokalpolitiker i Porsgrunn sa at strekingen langs riksvegen hadde gitt han mange grå hår. Barn og unge ferdes her, og den oppleves som farlig.

– Det er en gledens dag at den nå bygges, som også binder Porsgrunn og Heistad tettere sammen, sa han.

– Skien er også representert i dag for å vise det samarbeidet vi har i bypakka. Uten dette samarbeidet hadde vi ikke hatt noen bypakke til viktige byggeprosjekter som dette på Herøya.

Barn flinke til å sykle

– Det skal være godt å bo i bydelene i våre. Barn i Grenland er veldig flinke til å sykle, nå får de tryggere tilbud, sa hun.

Ordfører i Siljan gratulerte med påbegynt prosjekt og påpekte det overordnende målet om nullvekstmålet: Veksten i persontransport i byområdet skal tas med kollektiv, gange og sykkel.

Helsegevinst

– Stadig flere sykler i Grenland. Sykling gir bedre helse, som også en er økonomisk helsegevinst for samfunnet, sa han.

Det skal bygges 850 meter sykkelvei med tre meters bredde, og to meters fortau, fra Klevstrandkrysset til Bakkedammen.

– Dette vil binde sammen de gode gang- og sykkelforbindelsene på hver side av prosjektet, sa byggeleder Jon Krogstad Bøe.

Også et vann- og avløpsprosjekt

I tillegg er det mye mer som skal bygges, fortalte han:
– Vi starter med å lage en åpen bekk for å avlaste overvannsystemet i Fjordgata. Når utløpet for overvannet er etablert vil vi jobbe oss oppover traséen.

Porsgrunn kommune er også med i prosjektet ved å fornye vann og avløpssystemet i samme trasé.

Nytt lys

Veien får også nytt lys, og der det er luftstrekk vil dette bli lagt som kabler i bakken.

Tidligere er også fem hus innløst og revet for å få plass til å bygge sykkelvegen, flere av disse hadde direkte avkjørsler til riksveg 36. Av gjenstående hus med direkte avkjørsel til riksvegen blir disse nå koblet mot lokalvegnettet. En avkjørselsveg midt på strekningen blir også stengt for å skape et ryddigere trafikkbilde.

Det skal også lages en støyskjerm på 520 meter, med to åpninger for myke trafikanter.

Flytting av riksveg

På oversiden av Herøyagrillen og nesten 200 meter oppover skal riksvegen flyttes inntil to meter mot øst, nærmere skogen. Dette for å unngå rivning av flere hus. I denne forbindelse skal det lages en rasvoll på 90 meter.

Langs traséen vil det på utsiden av sykkelvegen bli laget ca. 400 meter med støttemur. Dette for ikke å rive flere hus eller ta hele hagene til de som bor der. Dette vil også sikre lik stigning på sykkelvegen som på bilvegen.

Ferdig i oktober neste år

Hele strekningen skal stå ferdig i oktober 2021.