Da Stortinget har vedtatt å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter, legges det opp til standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som Bypakke Grenland som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet krever omleggingen tilslutning fra lokal- og regionalpolitiske myndigheter. Det er hensikten med denne saksutredningen som blir fremmet parallelt i politiske organer hos bypakkas parter.

Passeringstak også for tungtransporten

Samtidig skal denne saken åpne for innføring av månedstak også for tyngre kjøretøy i Grenland. Det innebærer at også disse kjøretøyene faktureres for maksimalt 60 passeringer i måneden slik dagens ordning er for lettere kjøretøy (under 3500 kr.) Ordningen forutsetter at kjøretøyet er utstyrt med elektronisk brikke.

Forenkling
Dagens rabattsystem i Norge er svært komplekst. Svært mange bompengeprosjekter har egne lokale avtaler for rabatt. Rabattene varierer fra 5 til 50 prosent. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet. Det vil kunne redusere bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader og sikre at en større andel av de innkrevde bompengene går til vegbygging.

Brikkerabatt økes fra 10 til 20 prosent
Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe takstgruppe 1. I det nye systemet legges det ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system)

Hovedformålet med dagens ordning med rabatt på 10 prosent for tunge kjøretøy er å gi insentiv til å bruke brikke. Med pålegget om obligatorisk brikke falt hensikten med rabatter for denne gruppen bort. Det er videre lagt til grunn at ingen av takstgruppene hver for seg skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen.

En 20% reduksjon av takst innebærer bla. følgende endringer av takstene i Grenland:

Takstgruppe 1 Dagens takst (kr) Ny takst (kr) Endring i kr
Uten brikke: ikke rush 15,00 16,65 1,65
Uten brikke: rush 21,00 23,30 2,30
Med brikke: ikke rush 13,50 13,32 -0,18
Med brikke; rush 18,90 18,64 -0,26

 

Takstgruppe 2 Dagens takst (kr) Ny takst (kr) Endring i kr
Uten brikke: ikke rush 30,00 27,30 -2,70
Uten brikke: rush 42,00 38,22 -3,78
Med brikke: ikke rush 27,00 27,30 0,30
Med brikke: rush 37,80 38,22 0,42

Som tabellen over viser vil alle som har brikke få omtrent samme takster som de har i dag. Det er kun de uten brikke som får høyere takst. Bombrikken kan brukes i alle antennepunkt i hele Norden. Antall antennepunkter er i tillegg på veg opp. Andelen brikke i Grenland er i dag 91.2% og forventes å øke ytterligere. Det er rimelig å anta at mange av bilene som ikke har brikke i dag, er i liten bruk.

Sluttbehandles i april 2018
Politisk sak om «Tilpasning av rabattsystem og innføring av månedstak for tyngre kjøretøy i Bypakke Grenland legges frem for politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen med sluttbehandling i fylkestinget i april 2018.