Om brua

Brua blir en klaffebru med to hydrauliske klaffer, får en fri seilingsbredde på 50 meter og skal gå mellom Storvegen på Vestsiden og Reynoldsparken på Østsiden.

Klaffene skal styres fra Veitrafikksentralen, på lik linje med de to andre bruene nedstrøms.

For trafikantene vil det være bommer og varsellys på begge landsidene, slik at ingen skal kunne oppholde seg ute på brua ved bruåpning.

Bredden mellom rekkverkene på brua blir 4 meter. Brulegemene på hver side får tette brukasser i stålprofil med støpt dekke, mens klaffene blir en fagverkkonstruksjon i stål.

Rekkverket utføres i rustfritt stål med netting mellom stolper med en høyde på 1200 mm.

Det blir fundamenter i betong på borede stålrørspeler ute i elva og tekniske rom i landkarene på hver side av elva.

Bruken av brua

Ved etableringen av Bypakke Grenland ble gang- og sykkelbrua trukket fram som ett de mest sentrale tiltakene for å styrke konkurranseforholdet til gang- og sykkelreiser. Brua vil knytte Vestsiden tettere til offentlige tilbud som kollektivknutepunktet med jernbanestasjonen og bussterminalen, servicesenteret, rådhuset, Filmsenteret Charlie, kulturhuset Ælvespeilet, samt aksen mot Campus Kjølnes med Kjølnesbadet, innen- og utendørs idrettsanlegg, skoler og Universitetet i Sørøst-Norge. I tillegg kommer kommersielle aktører som handels-, service- og serveringsbedrifter i den øvre delen av byen.

Vil øke andel syklende og gående

Ca. 7000 bor innenfor en radius på 1 kilometer fra gang- og sykkelbrua på begge sider av elva.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at den typiske lengden på gangturer i Grenland (medianverdien) er 1 km. For sykkelturer i Grenland er den typiske lengden 2,2 km. I Grenland går og sykler vi mest i sentrum av byene. Her er avstanden mellom ulike målpunkt kortest og befolkningstettheten høyest. Snarveier som bidrar til å redusere barrierer og korte ned avstander, bidrar til å øke konkurransekraften for gang- og sykkelreiser.

En relevant reise kan for eksempel være fra Vestsiden til sentrum nord og videre på aksen mot Campus Kjølnes. Her vil gående kunne spare rundt 10 minutter og syklende 3-4 minutter hver vei.

Brua blir en klaffebru med to hydrauliske klaffer, får en fri seilingsbredde på 50 meter og skal gå mellom Storvegen på Vestsiden og Reynoldsparken på Østsiden.

Kostnad

Kostnadsrammen er på 195 millioner kroner. Det skal finansieres med 30 millioner kroner fra belønningsmidler (statlig tilskudd) og 165 millioner kroner fra budsjettet i Bypakke Grenland. Det er beregnet en årlig driftskostnad på en million kroner