– Endelig er vi i gang, sa ordføreren da hun ønsket velkommen under gårsdagens informasjonsmøte på Klovholt skole. Sammen med omkring 50 fremmøtte ble byggestart på et av de to største prosjektene i Bypakke Grenland markert.

Den nye vegen fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på riksveg 36 med cirka en kilometer, og de vanskelige Brekkasvingene utgår. Den nye vegen inkluderer to nye rundkjøringer, to bruer og to løsmassetunneler. Deler av den gamle vegen kan benyttes til gang- og sykkelveg, I løpet av høsten 2018 skal vegen åpnes for ordinær trafikk.

Entreprenør Implenia Norge AS har startet arbeidet

Det var Implenia Norge AS som i desember skrev kontrakten for å bygge den 3,6 kilometer lange nye riksveg 36 mellom Skyggestein og Skjelbredstrand. Entreprenøren sammen med byggeleder Jon Krogstad Bøe gjennomgikk prosjektet, fremdrift og dets utfordringer.

Den nye vegen som skal bygges strekker seg fra Geiteryggen flyplass og ned til sørenden av Norsjø i Skien kommune. Entreprenøren er allerede i gang med å rigge seg til og forbereder bygging av ny veg.

Arbeidet vil starte opp på flere steder av strekningen med blant annet etablering av anleggsvei, riggområder, tilkomst, deponier og sikring av anleggsområdet. Deretter begynner de med sprengningsarbeid, flytting av masser og klargjøring for å begynne å bygge bruene og tunnelene.

Støy i byggeprosessen

Sprengningsarbeid og forflytting av masser ved bruke av tunge kjøretøy vil prege prosjektet. Dette kan medføre ubehag for flere av beboerne i området både i form av støy og rystelser.

– Vi har strenge krav for hva som er forsvarlig, understrekte anleggsleder i Implenia Terje Nordbø.

De mest støyende arbeidene vil foregå mandag til torsdag fra klokken 07:00 og 19:00. Når entreprenør starter opp betongarbeidene vil arbeidstiden måtte utvides for å sikre fremdriften i prosjektet. Søndager skal det ikke jobbes.

Alle som vil kan få en SMS når det skal sprenges.

HMS på agendaen

Et av de viktige punktene på agendaen var helse, miljø og sikkerhet. Både entreprenør og Vegvesenet var spesielt opptatt av sikkerheten for beboerne og anleggsarbeiderne og anmodet alle til å respektere anlegget under anleggsperioden. Det ble invitert og oppfordret til å føre dialog med både entreprenør og Vegvesenet for å skape et best mulig samarbeid.

– Vi ønsker å oppleves som profesjonelle og inkluderende. Det er derfor vi er her i dag. Det er viktig for oss å ha en godt samarbeid og en god dialog med dere, sa prosjektleder Roar Gärtner.

Bidrar til å nå målene i Bypakke Grenland

Den nye riksvegen fra Skyggestein til Skjelbredstrand er fullfinansiert av staten. Prosjektet er samtidig en del av spleiselaget Bypakke Grenland. Prosjektet skal bidra til å nå målene i bypakka, som i dette tilfellet først og fremst er å tilrettelegge for næringstransporten.

Strekningen har lenge vært en utfordring for trafikken, som begrenser inn og utkjøring til Skien fra nord, særlig for næringstrafikken. Målet med den nye vegen er å bedre de trafikale forhold med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Dette vil igjen bidra til å redusere klimagassutslipp fra transport som er et mål i Bypakke Grenland.