I slutten av september i fjor ble Vabakkenkrysset bygget om. Et nytt svingefelt fungerer nå som en snarveg som gjør at trafikken lettere styres gjennom Vabakkentunnelen på Rv 36.

I tillegg ble det etablert et trafikklyssignal som gir bilene redusert tilgang inn i Linaaesgate. Det gir igjen lavere trafikkmengde over Porsgrunnsbrua. Lysreguleringen i rundkjøringen skal gi bussen forrang, mens bilen holdes litt igjen, også kalt tilfartskontroll.

Redusert trafikk over Porsgrunnsbrua

– Trafikken over brua økte med 0,7 prosent i oktober og november, men den gikk ned med 3,7 prosent i desember sammenliknet med 2018, sier Olav Risholt, prosjektleder i Bypakke Grenland.

– Det skyldes ombygging av Vabakkenkrysset og kanskje i særlig grad åpningen av Lilleelvkrysset, forklarer han.

Målet er å redusere kø i tunnelen og halvere gjennomgangstrafikken over Porsgrunnsbrua. Arbeidet er et ledd i bypakkeprosjektet Grønn lenke.

Hensyn til næringslivet

– Gjennomføringen av Grønn lenke, som går fra vestsiden i Porsgrunn på fylkeveg 356, Linaaesgate, over Porsgrunnsbrua og til Raschebakken vil starte i 2019.

De overordnede målene i disse bypakkeprosjektene er avlastning av Porsgrunn sentrum for gjennomgangstrafikk og dermed muligheter for bedre tilrettelegging for gående, syklende og et godt bymiljø. Samtidig skal hensynet til næringsdrivende i sentrum ivaretas, sier Risholt.

Det vil også føre til tilstrekkelig fremkommelighet på overordnet vegnett.