Bypakkeprosjektet startet opp i august. For rundt 17 millioner er det laget en rundt 230 meter trygg trasé for gående og syklende langs fylkesveg 59 fra rundkjøringen til Infanteriveien. I tillegg er bussholdeplassene på strekningen oppgradert, ny lysregulert overgang er på plass og det er satt opp støyskjerm.

Flere ulykker i området

– Dette er et område som har vært uoversiktlig med flere ulykker. Det er veldig bra at vi har utbedret denne strekningen slik at det er mer trafikksikkert både for biler og myke trafikanter, sa utvalgsleder Knut Einar Aas på markeringen. Han ga også honnør til Mosebø eiendom for utviklingen de gjør på området.

Ordfører Kjell A Sølverød, prosjektleder Thomas Stensen-Christensen, Torkell Mosebø, kjøpmann Meny Saga, Knut Einar Aas, er leder for utvalg for klima, miljø og byutvikling og Helene Mosebø i Mosebø Eiendom – her fra åpningen på de nye sykkel og gangvegen ved Tuftekrysset i Skien.

– Vi er veldig glade for den jobben som er gjort. Det har blitt veldig bra og passer fint inn med våre planer for området, sa Torkell Mosebø fra Mosebø eiendom.

– En  beboer i Tamburgata kontaktet meg og sa de der var de veldig forøyde med sluttresultatet – med tanke på støyreduksjon og mindre trafikk i gata, forteller Thomas Stensen-Christensen, byggeleder, Team utbygging Bypakke Grenland, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Tryggere handel

Prosjektet gir bedre og tryggere adkomst til lokalsenteret og rydder opp i de uoversiktlige trafikale forholdene. Dette gjør ut- og innkjøring mer trafikksikker for dem som passerer der.

Prosjektet har gått som planlagt. Vestfold og Telemark fylkeskommune hatt byggeledelsen og Tveito maskin entreprenør.

En av Grenlands mest trafikkerte veier

Det var på tide å gjøre noe for myke trafikanter langs denne strekningen som manglet en gang og sykkelforbindelse ved en av Grenlands mest trafikkerte veier. Årsdøgntrafikken ved Porsgrunnsvegen i Skien er i overkant av 12.000. Tilsvarende tall for riksveg 36 er ca. 14.000.

Mer utbyggingsfart med bypakka

Siljan ordfører Kjell A. Sølverød gratulerte med prosjektet og sa blant annet:

– Uten Stortingsvedtaket i 2015 og lokalpolitisk enighet om Bypakke Grenland hadde vi aldri fått bygd – foreløpig – 24 prosjekter – på så kort tid – som samlet gjør Grenland til et enda mer attraktivt sted å bo.

Dagen før åpningen var det en sluttbefaring ved den nye gang og sykkelvegen

Teamleder for trafikksikkerhet Bjørn Richard Kirste i sektoren for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylke sier følgende:

Fremtidsrettet sykkelveg

– Planleggingen begynte i 2015, og utfordringene har vært å finne en løsning der vi kunne ta best mulig hensyn til alle trafikantgruppene og deres behov for bevegelse gjennom området. Tilgjengelig areal var begrenset og Porsgrunnsvegen er derfor flyttet østover for å gi plass til de nødvendige løsningene Det ga også rom for å lage 150 meter sykkelveg med fortau. Det er viktig å bygge fremtidsrettet når det først bygges, selv om det foreløpig ikke foreligger konkrete planer for videreføring av sykkelveg med fortau som erstatning for gang og sykkelvegen i hver ende av prosjektet.

Det signalregulerte gangfeltet er flyttet til nordsiden av krysset med Mobakkvegen. For at gående fra Tamburgata skal kunne benytte dette, er det også bygget fortau på østsiden av Porsgrunnsveien. Gangfeltet ved Tamburgata blir nå fjernet, da dette har hatt høy risiko for ulykker og vi har fått mange bekymringsmeldinger om dette.

Bussholdeplassen i retning Porsgrunn er også flyttet. Så nå ligger det én holdeplass på hver side av gangfeltet, noe som gjør det mer naturlig å bruke dette.

Vegbelysningen er også byttet ut fra Tuftesenteret og helt ned til krysset med Olaf Ryes gate.

Ikke helt ferdig

På sluttbefaringen ble det bemerket at en kantstein som syklende passerer er for høy. Denne skal slipes ned når det lar seg gjøre.

– For rullestol er det passerbart, alternativt er det ikke langt å svinge bak øya inntil videre, sier Kirste.