– I dag skjer oversendelse av lokale vedtak av Bypakke Grenland fase 2, og søknad om belønningsavtale med anmodning om forhandling om byvekstavtale er signert, sa fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen. Han er også leder av politisk koordineringsgruppe, Bystrategi Grenland.

Søker om ny belønningsavtale – nåværende går ut i 2024

Belønningsavtalen for Grenland går ut i 2024. I påvente av forhandlinger om en byvekstavtale søker Bystrategi Grenland om ny belønningsavtale med en sum på 389 millioner kroner for perioden 2025-2028.

– Vi har klart å bli enige om en ramme for en bypakke, slik at vi kan sende denne søknaden. Vi viser til en ramme på 3 milliarder som vi skaffer til veie lokalt gjennom bompenger og fylkeskommunale og kommunale midler. Med det har vi en plan for å nå nullvekstmålet.

– Da er vi også i posisjon til både raskt å forhandle om en belønningsavtale, men også kunne komme i posisjon til prosess om en byvekstavtale, sa Riis-Johansen.

Byvekstavtale

Kommunene og fylkeskommunen har også vedtatt en felles bystrategi med helhetlig virkemiddelbruk. Den skal bidra til at nullvekstmålet og øvrige nasjonale og lokale mål nås. Bystrategien sammen med Bypakke Grenland fase 2 følger opp føringene i nasjonal transportplan og gir grunnlag for en langsiktig byvekstavtale.

– Vi anmoder om at det initieres forhandlinger om byvekstavtale så snart proposisjonen for Bypakke Grenland fase 2 er vedtatt i Stortinget, sa Terje Riis-Johansen.

Ber om svar i oktober

De statlige tilskuddsmidlene fra belønningsavtalen er avgjørende for å opprettholde Grenlands attraktive kollektivtilbud med lave priser.  Belønningsavtaler med staten har i perioden 2013 til 2024 bidratt med nærmere 800 millioner kroner i statlige tilskudd til Grenland, og finansierer tiltak knyttet til trafikksikkerhet, bysykler og ikke minst en stor andel av busstilbudet i Grenland.

Av hensyn til forutsigbarheten for kollektivtilbudet og oppfølging av busskontrakter er det avgjørende med tilbakemelding på søknaden allerede i oktober 2024.