Etter vedtak i kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan ble det gjort endelige vedtak i fylkestinget 12. juni. Fase 2 ble vedtatt uten nytt bomsnitt i Skien som var foreslått i saken, og fortsetter med samme antall bommer som i fase 1. 

Terje Riis Johansen, fylkesvaraordfører sa blant annet dette i sitt innlegg i debatten på fylkestinget før vedtak ble fattet:  

– I dag inviteres fylkestinget til å vedta fortsatt utvikling i Grenland. En utvikling som kan gjennomføres ved at det tilføres opptil 5 milliarder kroner, hvis Bypakke Grenland fase 2 i dag får ja.  

Fase 2 innebærer investeringer i transportsystemet på 3 milliarder kroner. I tillegg gir fase 2 sammen med bystrategien grunnlag for en ny 4-årig belønningsavtale og en langsiktig byvekstavtale. 

En gjennomførbar bypakke 

Terje Riis-Johansen, fylkesvaraordfører og fylkesordfører Sven Tore Løkslid. (Foto: Birgitte Hellstrøm)

For å få en bypakke gjennom i Stortinget er det viktigste kravet at bypakka har en realistisk budsjettering. Det har Bypakke Grenland, sa han. –  Vår bypakke er gjennomførbar. Den har mange små prosjekter som kan skaleres. Den bygger på det vi har. Den bidrar til å nå nullvekstmålet. 

Belønningsmidler og statlige krav 

– For å få belønningsmidler fra staten er det krav om nullvekst i trafikken. Kan vi ikke sannsynliggjøre nullvekst får vi ingen penger.  

– Det foreligger ingen realistiske alternativer til Bypakke Grenland og bompenger for å nå nullvekstmålet Grenland. Videreføring av bompenger med ny takst for elbiler er det som virker mest, – sa Riis Johansen. 

Byvekstavtale blir det neste 

– Lenger fremme er en byvekstavtale en ytterligere mulighet. I forslaget til ny nasjonal transportplan er oppstartstidspunkt for en byvekstavtale mellom Grenland og staten ikke tidfestet. Samferdselsministeren har pekt på slutten av dette 10-året som det mest realistiske.  

– Jeg vil sterkt oppfordre regjering og Storting til å forsere dette. Så snart Stortinget har vedtatt en bompengeproposisjon for Bypakke Grenland, bør regionen inviteres til forhandlinger – Som i Nedre Glomma og Kristiansand. Det blir en stor politisk jobb å få dette til. Den jobben starter i morgen, sa Terje Riis Johansen.   

Vilje til samarbeid avgjørende 

Terje Riis-Johansen er leder av politisk koordineringsgruppe Bystrategi Grenland og benyttet fylkestingets talerstol til å takke alle som har vist vilje til samarbeid for å jobbe fram et felles beslutningsgrunnlag:   

  • Takk til Skien, Porsgrunn og Siljan. Takk til vegvesen, jernbanefamilien, statsforvalter og øvrige statlige bidragsytere. Takk til bypakke- og kommune- administrasjon. Takk til næringsliv og andre eksterne aktører. 
  • Dette er et samarbeid for å ta Grenland fremover, sa han. 

Handlekraft for miljø og klima 

– Bypakka har vært bra for Grenland i et ti-år, den har gjort Grenland til et bedre sted å bo, leve og ferdes, sa Ådne Naper fra SV. 

– Som byområde har Grenland en uforholdsmessige stor bilisme. Det har derfor vært nødvendig med tiltak for bedre luftkvalitet mot bilkøer for investeringer og utvikling i sentrumsområdene. Og det har vært nødvendig med bompenger, selv om det ikke bare er enkelt. Vi vil ha handlekraft for miljø og klima, sa han.  

Alternativt forslag  

 Dette rammer hardt barnefamilier innenfor bomringen, sa Kim Kise i Fremskrittspartiet.

– Det er ikke bare lavinntektfamilier som strever. Dette er ikke en kamp om bompenger, men en kamp for ikke å legge stein til byrden unødvendig i familier i økonomiske vanskeligheter. Dette går først og fremst ut over barna, sa Kise, som la fram alternativt forslag til vedtak i saken.

Utbedre Trommedalsvegen viktig 

-Bypakke, og senere en byvekstavtale er viktig for utvikling av Grenland, og utvikling i Grenland er selvsagt viktig for utvikling i Telemark, sa Anders Rambekk i Kristelig folkeparti. – Utbedring av Trommedalsvegen vil fjerne en flaskehals for å komme seg videre opp i Telemark.  

– Fase 2 er essensiell viktig for å sikre en robust kollektivtransport og gjennomføring av en betydelig prosjektportefølje. sa Nicolay Boye fra Høyre.  

På den måten vil behovet til en økende befolkning i framtiden kunne møtes effektivt og klimavennlig i tiden som ligger foran oss. Bypakke 2 med byvekstavtale vil være avgjørende betydning for å nå nullvekstmålet, som staten setter som mål, sa Boye. 

En sak for hele Telemark 

– Dette er en sak for hele Telemark, og en av de viktigste sakene vi tar tak i – vår periode sa Anna-Nora Oma Dale, fra Senterpartiet, og det er distriktsutvikling like mye som det er byutvikling.  

– Dette er en viktig sak, og jeg må innrømme at jeg trodde ikke vi skulle lande den på den måten vi er kommet til i dag, sa Pål Berby fra Rødt. Berby viste til det arbeidet som er gjort sammen med kommunene for å få på plass like vedtak. 

Bompenger nødvendig, men ønsker støtte for utsatte grupper 

Berby sa også at bompenger er en kostnad for mange, og oppfordret til tilskuddsordning for utsatte grupper, slik Skien hadde i fase 1.
Berbys hjertesukk gikk også til behovet for bedre vintervedlikehold på gang og sykkelveier. 

Busstilbudet viktig for mange 

– I debatten om bypakka må vi snakke om busstilbudet, og hvor viktig det er for innbyggerne, spesielt for innbyggerne våre uten sertifikat, sa Constanse Marie Alvær fra Arbeiderpartiet. 

– At bussen går ofte nok og er billig nok er avgjørende for denne delen av befolkningen. Uten bypakka vil busstilbudet i Grenland bli betydelig dårligere, og det vil gå ut over barn og unge, sa hun. 

Hva skjer nå? 

Nå oversendes de lokale vedtakene av Bypakke Grenland fase 2 til staten for videre prosess. Først vil Samferdselsdepartementet gjennomføre ekstern kvalitetssikring (KS2). Deretter utarbeides et grunnlag for en proposisjon til Stortinget. Det er Stortinget som fatter endelig vedtak om bompengeinnkreving. Det beregnes om lag ett år fra lokale vedtak til stortingsvedtak.   

Bypakke Grenland fase 2 forutsettes etablert snarest mulig etter at proposisjonen blir vedtatt i Stortinget.  

Søknad om ny fireårig belønningsavtale 

Kommunene og fylkeskommunen skal nå søke om ny belønningsavtale med staten for perioden 2025-2028 med bakgrunn i felles vedtak av bypakke fase 2 og ny bystrategi.  

Opptaket fra Fylkestinget med debatten finner du her. 

Les hele debattinnlegget til Terje Riis-Johansen, fylkesvaraordfører og leder av leder av politisk koordineringsgruppe Bystrategi Grenland her: Debattinnlegg Terje Riis-Johansen fylkesvaraordfører