Avtalen med staten ble skrevet under som en del av programmet da kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøkte Skien mandag i forbindelse med at Skien og Porsgrunn er finalist til prisen Attraktiv by i 2021. Juryen trekker fram at samarbeid over kommunegrensen, særlig gjennom Bypakke Grenland, har styrket begge byenes forutsetninger for videre utvikling.

Samferdselsdepartementets forslag til avtale er nå politisk forankret hos alle parter med likelydende vedtak i fylkestinget og i de fire kommunene Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble. De siste vedtakene kom på plass i forrige uke.

Endelig signering til samferdselsministeren

Belønningsavtalen med de lokale underskriftene sendes med Astrup for overlevering til samferdselsminister Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet for endelig signering.

– Vi tilbyr Grenland 330 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager er viktig i både store og små byområder, sa samferdselsministeren da avtalen ble tilbudt i april.

Nullvekstmålet sentralt

Nullvekstmålet er sentralt i oppfølging av avtalen. Det betyr at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy i byområdet skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. I tillegg er det mål om at regionen skal være attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft. Grenland skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger.

Belønningsmidlene bidrar til at Grenland blir et bedre sted å bo

Belønningsavtalene med Samferdselsdepartementet har hittil gitt Grenland over 500 millioner kroner til mer og billigere buss og bedre fremkommelighet for gående og syklende. Belønningsmidlene har gjort Grenland til et bedre sted å bo, sa Riis-Johansen.

Mye av midlene skal framover brukes til å videreføre og optimalisere busstilbudet.

På byvandring med statsråd Astrup – her fra Landmannstorget på vei til fylkeshuset. (Foto: Lene Hysing)

Høy frekvens på metrolinjene er utgangspunktet for den effektive arealbruken det legges opp til innenfor bybåndet i Grenland.

– Vi bruker belønningsmidler til vår satsing på sykkelopplæring og kampanjer for å øke sykling og gange i grunnskolen og til samarbeid med næringsliv og bedrifter for å øke andelen grønne jobbreiser.

– Det oppleves som er et svært godt samarbeid med næringslivet om de tiltakene vi gjennomfører i Grenland.

-Vi skal fortsatt bruke belønningsmidler til mange mindre fysiske tiltak for gående og syklende i tillegg til prosjektene som finansieres av Bypakke Grenland, og vi skal øke drift- og vedlikeholdsstandarden på viktige gang og sykkelforbindelser.

Bysykkelordning

– Samtidig som vi viderefører det vi har sett fungerer de siste årene satser vi nå på en ny felles bysykkelordning. Bysyklene vil supplere kollektivtilbudet i områder der buss og tog ikke er egnet.

Langsiktig avtale med staten om rammer og tilskudd

Vi har lenge vært klar for forhandlinger med staten om en byvekstavtale. I NTP 2022-2033 slås det fast at byvekstavtalene har gitt et løft og en tydelig retning for areal- og transportpolitikken de siste årene. Vi er opptatt av helheten, og vi ser nå fram til mer samarbeid også med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om rammer for den kommunale og regionale planleggingen.

-Når arealpolitikken får virke sammen med våre prioriteringer i Bypakke Grenland og tilskuddsmidlene fra samferdselsdepartementet får vi til veldig mye bra i samarbeid, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen.