Kverndalen er også en del av gågatesystemet i Skien sentrum og strekker seg fra Dizzie Tunes plass frem til Schweigaardsgate. Området er en viktig innfallsport til byen, men oppleves som lite attraktivt.

Nå preges området av byggeaktivitet. Til sammen investeres 800 millioner.

Flere store og små byggeprosjekter er på gang i Kverndalen, kommunalt sykehjem og utbygging av boliger ved Lie er de største. Første byggetrinn på boligprosjektet Lietorvet er planlagt ferdigstilt sommeren 2021.

Opparbeidelse av Kverndalen gjøres i etapper. Første etappe er godt synlig ved Lietorvet.

Bypakkeprosjektet i Kverndalen skal bidra til samordning av utbyggingsprosjektene. Det betyr at uterom skal utformes i samarbeid med utbyggere av boliger og næring, og det skal tilrettelegge for god tilgjengelighet for gående og syklende. Bypakka skal bidra til å styrke gangforbindelsen mellom Skien stasjon og Landmannstorget.

Skisseprosjekt av Kverndalen nylig vedtatt

– Kverndalen skisseprosjekt, finansiert av midler fra bypakka, ble vedtatt 26.05.20 i Utvalg for klima, miljø og byutvikling, sier Unni Husby Melby, klima- og miljøvernrådgiver i Skien kommune.

Boligutbyggingen på Lietorvet fører til at dagens gang- og sykkelvei gjennom Kverndalen blir endret.

Bypakkeprosjektet og boligutbyggingen vil i samarbeid reorganisere disse forbindelsene. I skisse-prosjektet legges det opp til ny sykkelforbindelse gjennom Kverndalen opp til Schweigaardsgate.

-Geoteknisk firma er engasjert for å legge premissene for hvordan en slik sykkelforbindelse kan finne sted. Resultatet av dette arbeidet håpes å være ferdigstilt tidlig høsten 2020 sier talsmann for boligutbyggingen Knut Rugtvedt, Teknisk sjef i PBBL.

Gang- og sykkelveg må være på plass før folk flytter inn på Lie

Reguleringsplanen forutsetter at sykkelforbindelsen er etablert midlertidig eller permanent samtidig med at de første boligene tas i bruk i juli 2021.

-Hvilke aktiviteter og funksjoner det er ønskelig å ha de ulike byrommene i Kverndalen ble til gjennom en medvirkningsworkshop i 2019, forteller Husby Melby.

Kverndalen skal være grønn

-For øvre del av Kverndalen og Kverndalstorget ønsker man å tilrettelegge for gode møteplasser, opphold, lek og aktivitet. Det er også ønske om at byrommene i Kverndalen skal være grønne og et bidrag til å forsterke byens grønnstruktur, sier klima- og miljøvernrådgiveren i Skien kommune.