Riksveg 36/fylkesveg 59/fylkesveg 48 Telemarksvegen-Bjørntvedtvegen, bedre kjent som Moflataprosjektet er et forprosjekt som først og fremst skal se på løsninger som kan bedre fremkommelighet for bussen i området.

Formålet med dette forprosjektet er å definere delstrekninger og gi et forslag til prioritering av tiltak som kan videreføres i en eventuell reguleringsplan. Løsningene bygger på Kollektivfeltutredningen (2015) og Forprosjekt Bypakke Grenland (2012) og skal samtidig se på tiltak som ivaretar de myke trafikantene.

Innspill til ettertanke

Mange ville gi sine innspill da det i går var duket for informasjonsmøte. Av de fremmøtte hadde mange spørsmål rundt tilrettelegging for gående- og syklende, hva som gjøres med to signalregulerte gangfeltene ved Moflata, innløsing av hus, ønske om et bedre busstilbud, samt hvilke løsninger som generelt gjøres i Bypakke Grenland for å hindre veksten av personbiltrafikk.

– Vi er fortsatt i tidlig fase i dette prosjektet, men vi ønsker å involvere dere som er berørt så tidlig som mulig i prosessen. Vi har notert ned alle innspillene og tar det med til vurdering i det videre arbeidet, poengterte prosjektleder for Bypakke Grenland Olav Risholt under møtet i går.

Attraktivt å ta buss

Det er registrert store fremkommelighetsproblemer for buss i Moflata-området. På strekningen er det mange passasjerer, men det er store forsinkelser for bussene.

Et viktig mål for Bypakke Grenland er reduserte klimautslipp fra transport gjennom bedre tilrettelegging for bussreiser, sykling og gange. En av de største utfordringene for kollektivtrafikken er at bussene i dag står i de samme køene som bilene. Økt fremkommelighet for buss er nødvendig for at det skal bli mer attraktivt å reise kollektivt. Det er dette forprosjektet Moflata ønsker å se på.