Tema er forprosjektet for økt fremkommelighet for kollektivtrafikken i Moflata-området (Rv36/Fv59/Fv48 Telemarksvegen-Ulefossvegen-Bjørntvedtvegen).

Et viktig mål for Bypakke Grenland er reduserte klimautslipp fra transport gjennom bedre tilrettelegging for bussreiser, sykling og gange. En av de største utfordringene for kollektivtrafikken er at bussene i dag står i de samme køene som bilene. Økt fremkommelighet for buss er nødvendig for at det skal bli mer attraktivt å reise kollektivt.

Det er store fremkommelighetsproblemer for buss i Moflata-området. På denne strekningen er det mange passasjerer, men det er store forsinkelser for bussene. Dette er blant annet dokumentert i «Kollektivfeltutredningen».

For å etablere et beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet, skal det gjennomføres et forprosjekt. Prosjektet skal vurdere aktuelle tiltak for økt fremkommelighet for kollektivtrafikken, men også forholdene for næringstrafikken, myke trafikanter, bymiljø og trafikksikkerhet skal ivaretas.

Foreløpig agenda:

  1. Velkommen v/Skien kommune
  2. Hva er Bypakke Grenland v/Olav Risholt, prosjektleder, Bypakke Grenland
  3. Informasjon om forprosjektet v/Anne Karen Haukland, planleggingsleder, Statens Vegvesen
    • Hva er et forprosjekt og hva vil vi oppnå?
    • Hva skal utredes og hvordan gjør vi det?
  4. Spørsmål fra publikum
  5. Veien videre v/Olav Risholt

Møtet er åpent for alle. Vi oppfordrer næringsaktører, lokale/velforeninger og lokalbefolkning til å møte. Tiltakene som kan bli aktuelle vil på ulike måter berøre de som bor, jobber, driver næring og har sine fritidsaktiviteter på de aktuelle strekningene. Vi ønsker derfor at de som kan bli berørt får informasjon og svar på sine spørsmål tidlig i prosessen.

Velkommen!

Se kart med markeringer som viser hvilke strekninger som forprosjektet omfatter: