Hensikten med møtet var å informere for å forankre utredningen bedre og bygge kunnskap.

Bypakke Grenland fase 1 og belønningsmidlene vil inngå i en framtidig byvekstavtale. Byutredningen omfatter kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. Bamble er med i arbeidet selv om de så langt ikke er en del av Bypakke Grenland. Politikere i disse kommunene og Telemark fylkeskommune deltok på møtet.

Vi er blant de ni

Grenland er blant de ni byområdene som kan få en avtale med staten som blant annet innebærer økte statlige bidrag, men samtidig en forventning om at Grenland bidrar i arbeidet med å nå nasjonale miljømål. Trondheim var først ute med en bymiljøavtale, Bergen fikk sin byvekstavtale i sommer, mens Nord-Jæren fikk sin byvekstavtale i september i år.

Statlige midler

Midlene Grenland kan få gjennom en fremtidig byvekstavtale skal gå til tiltak som legger til rette for at flere går, sykler og reise kollektivt, for å få bedre luft og trafikkflyt.

Målene med byutredningen er å lage et kunnskapsgrunnlag der sentrale muligheter og utfordringer i byområdet belyses. Samtidig skal utredningen sikrer at en velger riktige virkemidler i en mulig fremtidig byvekstavtale. I Grenland skal byutredningen også være et grunnlag for eventuelle kommende faser av Bypakke Grenland.

Det var styringsgruppa for Byutredning Grenland som inviterte til informasjonsmøte om arbeidet som nå pågår.

Klimaforlik

Bakgrunnen er Stortingets klimaforlik «Nullvekstmålet»: veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.