Den opprinnelige prosentandelen som ble beregnet for drift av antennepunktene var på 16 prosent. Da politikerne skulle vedta Bypakke Grenland i juni, kom det endringer som gjorde at beregningene måtte gjøres på nytt. Blant annet ble taksten for å passere satt ned, og det ble endringer i bomplassering som følge av at Bamble ikke ble med videre.

De aller siste beregningene, som kom nå nylig, viser at 17-19 prosent av bompengene vil gå til drift. Det plasserer Grenland omtrent midt på treet i forhold til andre bypakker. Tønsberg, Oslo, Bergen og Trondheim er dyrere, og Jæren og Haugalandet billigere.

Billigere med brikke
Beregningene av driftskostnader er naturligvis gjort på samme måte som det gjøres overalt ellers. Hvis ikke hadde ikke tallene vært sammenlignbare.

Samtidig er det viktig å huske på at dette er omtrentlige tall. Det er mange faktorer som spiller inn på hvordan det blir til slutt, ikke minst hvor mange bilførere som har brikke i bilen. Jo flere med brikke, jo billigere blir driften av bypakka.

Her er regnestykket

Investeringer, tilskudd til drift av kollektivtrafikk og offentlige bevilgninger er forutsatt som i tabellen nedenfor (tall i mill 2013-kr).

Prosjekt SUM
Tiltak kollektivtrafikk (tilskudd drift) 310
Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand 492
Rv32 Lilleelvgata-Hovenga 514
Bymiljøtiltak (sum gang/sykkel, trafikksikkerhet etc.) 1170
SUM investeringer 2486
Investeringer bomstasjoner 48
SUM investeringer/drift 2534
Statlig/fylkeskommunal bevigning
Statlig store prosjekter 250
Statlig programområder/bymiljø 10
Fylkeskommunal 500
Kommunal 170
SUM statlig/fylkeskommunal bevilgning 930

Av de totale investeringene på 2534 mill (inkl bomstasjoner) dekker altså det offentlige 930 mill kr. Det betyr at bompengene må dekke 2534-930 = 1604 mill kr av investeringene. I tillegg må bompengene dekke innkrevingskostnader og renter med følgende beløp (i 2013-kr):

Netto rentekostnader 280 mill kr
Innkrevingskostnader (drift av antennepunkter) 410 mill kr

Bompengene må altså totalt dekke kostnader på til sammen 2294 mill kr. Det er dette tallet prosentsatsen driftskostnader regnes ut fra. De totale kostnadene i bypakka som skal dekkes på ulike måter er:

Sum investeringer og drift (1604 mill kr i bompenger og 939 mill kr fra det offentlige) 2534 mill kr
Netto rentekostnader (dekkes av bompenger) 280 mill kr
Innkrevingskostnader (drift av antennepunkter, dekkes av bompenger) 410 mill kr
SUM 3224 mill kr

Tallene for drift og renter gjelder med de takstene som ble vedtatt lokalt: Tidsdifferensierte takster på 14 kr utenom rush og 20 kr i rush for lette biler, dobbel takst for tunge kjøretøyer.