Grenland er omfattet av ordningen med byvekstavtaler, men det er så langt ikke tatt stilling til når det kan være aktuelt å starte forhandling.

Forventer midler til forhandlinger fra 2025

– Målet er å gjøre lokale vedtak av bypakke fase 2 før sommeren i 2024 og vi forventer at Stortinget setter av midler i Nasjonal transportplan til forhandling om byvekstavtale for Grenland i 2025, sier fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen i Telemark fylkeskommune og leder av politisk koordineringsgruppe i Bystrategi Grenland-samarbeidet.

I NTP står det at regjeringen legger opp til å videreføre belønningsavtalen med Grenland, hvor nullvekstmålet er et krav.

– Målet er å søke om en ny 4-årig belønningsavtale før sommeren. Men det er avgjørende å få til et mer langsiktig samarbeid med staten i form av en byvekstavtale, sier Riis-Johansen.

Grenland har fulgt opp statens forventninger

-Bypakke Grenland og belønningsavtalen har gitt gode resultater og gjort byene bedre å bo i. Grenland har i over 10 fulgt opp statens forventninger og nådd nullvekstmålet. Fase 1 av Bypakke Grenland går nå mot slutten, men målet er å fortsette satsingen i samarbeid med staten. Kommunene og fylkeskommunen tar selv ansvar for en ny bypakke fase 2, som er en bærekraftig og framtidsrettet bypakke. Vi skal som Nasjonal transportplan legger opp til «ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må.» sier Riis-Johansen.

Bare Grenland gjenstår av de ni byområdene

-Det er bare Grenland som nå gjenstår av de 9 byområdene og som er klar med en ny bypakke. Vi forutsetter lik behandling som Tromsø, Nedre Glomma og Kristiansand. Det betyr at vi forventer invitasjon til forhandling om byvekstavtale etter stortingsvedtak i 2025, presiserer fylkesvaraordfører Riis-Johansen.

I NTP 2025-2035 står det at «Byvekstavtalene er regjeringens viktigste overordnede virkemiddel for å utvikle byer med god mobilitet og fremkommelighet, og med mindre lokal luftforurensning, støy og klimagassutslipp» Regjeringen påpeker at restriktive tiltak mot biltrafikk og mer fortetting rundt knutepunkter er kostnadseffektive tiltak med høy måloppnåelse, noe som blir enda viktigere fremover.

Forpliktende avtaler for å nå klimamål

-Spleiselag, samordning og felles prioriteringer i kommunene, fylkeskommunen og staten er en forutsetning for at nullvestmålet skal nås. Det er spesielt viktig når det er mange utfordringer og mindre penger. Forpliktende avtaler med byområdene mener vi derfor er riktig måte å nå mål om klima, bedre framkommelighet og mer attraktive byer, sier ordfører i Porsgrunn Janicke Andreassen.

– Det må imidlertid være tilstrekkelig midler i avtalene til en skikkelig satsing på kollektiv, gange og sykkel for at kommunene skal ta i bruk de restriktive virkemidlene som regjeringen forventer, sier hun.

Utvikle knutepunkt og satse på sentrum

-Vi vil lokalt prioritere å utvikle knutepunktene og satse på sentrum, sier fungerende ordfører i Skien Jørn Inge Næss.

– Flere som bor og jobber i sentrum gir økt kundegrunnlag for bedre togtilbud. Vi har plass til mange flere ved å fortette i sentrum på en god måte. Et togstopp sentralt i Skien vil treffe det største eksisterende markedsgrunnlaget i Telemark. Flere passasjerer gir økt nytte og effekt av

eksisterende statlig infrastruktur. – Togstoppet er vår høyeste prioritet i en byvekstavtale med staten. Prioritering av jernbane og togtilbud til Grenland på Vestfoldbanen mener vi er del av statens bidrag i å løse transportbehov og skape positive ringvirkninger ved nasjonalt viktige investeringer slik som Google i Skien, sier Næss.

To tog i timen til Grenland

-Investeringer som er avgjørende for økt punktlighet og en frekvens på togtilbudet mellom Oslo og Skien må prioriteres i NTP, sier ordfører i Porsgrunn. Gjennom bypakke fase 2 skal vi bygge offentlig infrastruktur i knutepunkt Porsgrunn. Der er det plass til mange tusen nye kontorarbeidsplasser som vil gi grunnlag for et bedre togtilbud, sier Andreassen. Vi ser fram til 15 minutters kortere reisetid fra Skien til Oslo fra 2026 slik som Jernbanedirektoratet legger opp til. Da vil toget få et bedre konkurransefortrinn. Men vi ønsker enda kortere reisetid, bedre punktlighet og to tog i timen til Grenland.

Bedre tilbud til befolkningen

– Samarbeid gjennom en ny bypakke og en langsiktig byvekstavtale gir mye bedre tilbud til befolkning og næringsliv og er viktig for utviklingen av Grenland, avslutter ordfører i Siljan Elisabeth Hammer.