Telemark fylkeskommune og Nettbuss Sør har inngått avtale om at barnehager og grunnskoler skal få reise gratis med buss (Metro- og Pendel) i Grenland mellom kl. 9 og 14 på hverdager. Tilbudet gjelder fra 1/1-16 et halvt år fremover i første omgang. Dette erstatter den tidligere ordningen med barnehagekort, som nå opphører.

Gratis buss til barna er finansiert av belønningsmidler, som er midler vår region er tildelt for å stimulere til økt miljøvennlig transport.

Følgende retningslinjer gjelder:

  1. Reisene må skje mellom kl 0900 – 1400. Det betyr at hjemturen til skole/barnehage må være påbegynt før kl. 1400 men det anbefales å reise før 1300 (dette pga plass på bussen)
  2. Gruppene må bestå av minst 5 personer hvor minst en må være voksen reiseleder.
  3. Det gis ingen plassgaranti og man vil være å regne som en ordinær reisende. Det betyr at det ikke vil være mulighet (eller nødvendig) å melde fra til Nettbuss på forhånd eller å reservere plass. Nå er det bare å møte opp på bussholdeplassen og gå om bord på bussen dersom det er plass.
  4. Det er ingen øvre grense for antall reiser pr gruppe, men det anbefales at dersom gruppen er på 20 personer eller flere så deles den på to avganger.
  5. Det vil ikke settes opp ekstra kapasitet på dager hvor det er spesielle arrangement. Det anbefales derfor at barnehager/skoler som er langs samme bussrute kommuniserer seg imellom for å unngå at alle prøver å bli med samme avgang og derfor slipper å bli avvist på holdeplass.
  6. Barnehager kan benytte ordningen hele året mens grunnskolegrupper kan benytte ordningen på de ordinære skoledagene

Denne ordningen vil evalueres fortløpende etter 3 og 6 måneder og det kan bli endringer i retningslinjene på bakgrunn av dette. Alle barnehager/skoler vil da få beskjed om dette.

Ved reiser utenom rutenett eller utenom spesifiserte tider, eller på dager som det er spesielle arrangement bør det vurderes å bestille egen buss. Ta da kontakt medtravel@nettbuss.no for gode tilbud.