– Det er viktig med innspill om planforslaget fram til fristen den 21.11.2023 – og de må komme skriftlig, oppfordret Marius Lid, avdelingsleder, Plan og miljø i Porsgrunn kommune.

Forslagene vil bli vurdert av administrasjonen i kommunen før det legges fra for politikken, som bestemmer.

Kjølnesforbindelsen ved Beha-området. (Dyrvik Norconsult)

Byliv på stasjonsområde

Hensikten med planen er å legge til rette for oppgradering av kollektivknutepunktet og stimulere til byutvikling og byliv i stasjonens nærområde.

Ferdig utbygd er det et mål at området skal framstå som en utvidelse av dagens sentrumsområde, med et variert tjenestetilbud. Videre er det en målsetning at planen skal bidra til å knytte bysentrum i vest tettere sammen med skole-, idretts- og universitetsområdene på Kjølnes i øst.

Vedtak våren 2024

– Innsigelser på planen kan forsinke prosessen, men vi håper på et vedtak våren 2024, sa Lid.

Gunnar Ridderstrøm, sivilarkitekt og prosessleder presenterte planforslaget, og oppfordrer publikum til å selv lese mer om planen i den visuelle fremstillingen – også kalt storymap.

Når store planer i kommunen skal vedtas er det et krav om medvirkning, og i tillegg arrangere åpne møter. Og spørsmålene fra publikum kom:

– Hvorfor er forslag kun grønne tak, og ikke også solcellepanel? Her ble det svart at grønne tak i by skal ivareta overvann fra urban flom. Solceller tar ikke av for vannet.

Blant de fremmøtte kom også beboere i området som var opptatt av høyder på bygg og skygger over eksiterende boliger.

Flere jugendstil-fasader

Videre kom det spørsmål og byggestil, og at Knutepunkt Porsgrunn var en anledning til å la byen få «skinne igjen» i form av flere jugendstil-fasader.

To andre innslagene gikk på høyde på byggene:

– I Hagebyen går sola tidlig ned, vi frykter høye bygg som gir enda mer skygge, sa en beboer. Han fortsatte: 10 etasjer er høyt, men hvorfor 16 etasjer?

Uenig om høyder på bygg

Her ble det svart at høyde på bygg gir et markedspotensial for grunneierne, 16 etasjer gir mer, samtidig som utleiepris kan presses ned. Med dette er også et verdispørsmål som skal avgjøres av politikerne til slutt.

– Er det behov for flere forretninger – lokaler og butikker står tomme nå, ble det spurt.
Svaret var blant annet at vi må se frem i tid, og at det er viktig å ha en plan for dette området nå, for å berede grunnen for det som kan komme. For eksempel kan videregående skole og universitet få sin beliggenhet ved stasjonsområdet.

Flere bytrær

Noen ville ha flere trær, og lurte på hvorfor alt i by må steinsettes, at det ikke var mer grøntarealer.

En lurte på om ikke jernbaneskinnene kunne legges under bakken, og ønsket seg glasstak og rullende gater. Her ble det svart at Bane Nor hadde sett på en løsning under bakkenivå, men ble forkastet på grunn av pris og grunnforhold.

Byggestart?

Av de tre dominerende grunneierne på stasjonsområde er det Schanke Eiendom som er av de første kan begynne å bygge. Også grunneiere i områdene på sentrumssida av jernbanesporene kan gå rett til byggesak

– Når vi får vedtaket kan blant annet Schanke Eiendom sende inn byggesøknad. Byggestart på deres eiendom, fra Beha-gården og sørover til Bånnåsen kan i prinsippet skje i løpet av et par tre år, sa Ridderstrøm.

Send inn dine synspunkter

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no innen 21.11.2023. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.