I 2018 ble det gjennomført en mulighetsstudie for Knutepunkt Porsgrunn. Basert på anbefalinger fra denne er det satt av 28 millioner gjennom Bypakka Grenland for å finansiere det overordnede planarbeidet for området rundt Porsgrunn togstasjon og Kammerherreløkka bussterminal.

– Områdeplanen er ingen detaljreguleringsplan. Dette tidspunktet sier ikke noe konkret om arkitektur for området, sa Lars Martin Sørli, prosjektleder og bypakkekoordinator i Porsgrunn kommune.

Dagens jernbanetrasé beholdes

Sørli opplyste om at Bane Nor i løpet av prosessen har besluttet at dagens jernbanetrasé beholdes.  En annen viktig avklaring er at Bånnåsen bru beholdes som i dag.

Illustrasjonene de fremmøtte fikk se var forslag til bygg, volum på disse, samt ulike høyder. Til sammen utgjør knutepunktområdet 140.000-160.000 kvm areal og omfatter eiendommer ved jernbanen, Kammerherreløkka, Gamle Urædd og sørover til Håndverksvegen.

Førstegangsbehandling i juni

Forslaget til områdereguleringsplanen tenkes lagt fram til førstegangsbehandling for politikerne i utvalg for miljø- og byutvikling (UMB) 6. juni.

Bakgrunn for planen

Grenland er en region med relativ lav tetthet av innbyggere og arbeidsplasser. Det gjelder også i bysentrene. Det har ført til en høy andel biltransport og en næringsutvikling som i liten grad henter ut gevinster gjennom klyngedannelser og tett lokalisering med andre virksomheter. Både Porsgrunn og Skien satser nå på å videreutvikle kollektivknutepunktene i sine bysentra. Målet med planarbeidet er å realisere et kompakt og effektivt knutepunkt med høy arealutnyttelse og god tilrettelegging for gående og syklende.

Si din mening

Publikum inviteres til å si sin mening om funksjoner i byrommene, høyde på bygg ved det nye knutepunktet, samt hvor de bør plasseres innenfor planområdet. Bli med i spørreundersøkelsen her.

Slik kan litt av området ved Knutepunktet i Porsgrunn bli seende ut.