«I 2025 er Grenland et tyngdepunkt for befolkningsutvikling og næringsutvikling sør-vest for Oslo. På grunn av spennende jobbmuligheter og gode bo- og bykvaliteter velger folk fra hele landet å flytte til Grenland».

Dette er visjonen i forslaget til Regional plan for samordnet areal og transport i Grenland for perioden 2014-2025 . Planen har fylkeskommunen laget sammen med kommunene Siljan, Bamble, Skien og Porsgrunn. Statens vegvesen og Jernbaneverket er også med på laget.

For å nå målene som er satt i planen, må regionen være attraktiv.

Dette kan oppnås om man klarer å se på Grenland-regionen som en helhet, og ved å finne løsninger som henger sammen på tvers av kommunegrensene. Det er nødvendig, siden Grenland i praksis er et sammenhengende byområde hvor transportstrømmene går på kryss og tvers av kommunegrensene.

Attraktive boområde

Bybåndet er området tett på bussmetrolinjene og strekker seg fra Langesund i sør til Skien i nord. Her skal det bygges tette og attraktive boligområder. 80 prosent av boligene skal ligge i gangavstand til bussmetrolinjene. For området tett på elva, mellom bysentrene i Skien og Porsgrunn, lanseres begrepet elveby.

I planen beskrives et komplekst system hvor næringsutvikling, utdanningsmuligheter, bokvaliteter, kulturtilbud og mange andre faktorer påvirker hverandre.
Befolkningsvekst og arbeidsplasser

Hovedutfordringen for Grenland er å skape befolkningsvekst og arbeidsplasser.

For å få til dette må regionen være attraktiv. Attraktivitet er en helhetsvurdering, men for deg og meg betyr attraktivitet antakelig gode jobbmuligheter, stedets bo- og tiltrekningskraft og ikke minst miljø. Attraktivitet uten næringsutvikling er ikke mulig.

Konsentrasjon av handel

I planen legges det opp til konsentrasjon av handel. En tydelig senterstruktur med handelsområder på Enger, Kjørbekk og Herkules.

Analyser viser at handelen i Grenland hovedsakelig har regionens egne innbyggere som kunder, kundene kommer i mindre grad utenfra.

Andre analyser viser at utbygging av Down Town og i bysentrene vil gi økt markedsandel til sentrumsområdene i Skien, Porsgrunn og Stathelle med om lag 11 prosent. En mer kompakt byutvikling vil i sum også bidra til reduserte klimautslipp.

Høring
Forslag til ATP-Grenland er nå på høring, slik at innbyggere, næringsliv og organisasjoner kan si sin mening om forslaget. Frist for å komme med innspill er 1. januar 2014.

Fylkeskommunen vil deretter gå gjennom alle forslag og foreta eventuelle justeringer av planen, før den endelig vedtas av fylkestinget våren 2014.

Last ned hele planforslaget på www.telemark.no/atp-grenland