Fylkesordføreren sa at den 850 meter lange sykkelvegen har latt vente på seg.

– Fordi dette var et krevende og dyrt prosjekt, med blant annet flytting av vei og innløsing av hus, har det blitt skjøvet fram i tid.

– Det er ikke vanskelig å se trafikksikkerhetsgevinsten av dette prosjektet. Der er det fullt ut kvittert, og jeg tror dette vil bidra til at flere vil gå og sykle her, sa han.

Trafikksikkerhetsprosjekt som har kostet

Prosjektet har kostet 72 millioner.

Herøyavegen, riksveg 36 er en av Grenlands mest trafikkerte veier, her går tungtrafikken forbi til landets største landindustriområde.

Ordfører Robin Kåss samstemte i at dette er det kjempeviktig prosjekt, men også kostbart.

– Det manglet en Langesund-Skiens forbindelse på sykkel, men nå er den klar. Med dette er en bydel i Porsgrunn løftet, og Herøya er blitt et tryggere sted for barn.

Etter at snora var klippet fikk elever ved Klevstrand skole, med piggdekk på sykkelen, prøve den nye veien. (Foto: Dag Jenssen)

Barn trygt til skolen

Også KrF-politiker og Herøya-beboer Gordon Kleppe uttrykte stor glede over den nye vegen:

– Nå kan vi slappe av og være trygge på at ungene kommer seg trygt til skolen, sa Kleppe.

– Dette er en flott dag og verdifullt for Grenland. Dette har vært et spleiselag, noe alle har vært med på, sa Hedda Foss Five, ordfører i Skien kommune.

-Nå kan vi sykle trygt mellom Porsgrunn og Skien!

Nå er det blitt tryggere å sykle og gå på Herøya. (Foto: Dag Jenssen)

Kommunal oppgradering under og over bakken

Byggherre har vært Statens vegvesen. I sin tale sa blant annet byggeleder Jon Krogstad Bøe:

– Kommunen har også vært en del av prosjektet med fornyelse av vann- spillvann- og overvannsanlegg langs traseen.

Arbeidene ute startet opp i september 2020.

– I oppstarten så vi det som en stor utfordring med alle skolebarna som skulle forbi anlegget. Prosjektet hadde en del dialog med Klevstrand skole, spesielt i starten med infomøter og fremvisning av maskiner og deres blindsoner.

Startet med å etablere en flomgrøft på 200 meter. Ved utgraving for grøfta ble det kjørt bort 1531 tonn forurenset masse til Bjorstaddalen.

Møter fremtidige behov

Videre ble infrastruktur i bakken etablert, tidligere var det mye ledninger i lufta langs traseen – dette er nå lagt i bakken, strøm og kabler. Nytt gatelys og nytt overvannsystem for å møte fremtidige behov. Det er også etablert rassikring for skummel skråning opp mot Stridsklev.

Direkte avkjørsler fjernet. Mange nærliggende smågater er berørt og utbedret og fått ny asfalt. Fortau på andre siden av Rv36 er også delvis nytt og delvis utbedret.

Det er etablert mye betongmur, både for å få jevn stigning for sykkelvegen og for å slippe å innløse flere hus. På murens er det etablert støyskjerm på toppen. Støyskjermen er prefabrikkert og de siste seksjonene ble heist på plass i går. Støyskjermen vil også bli endelig ferdigstilt frem mot nyttår med dekkbord og toppbeslag.

Kø og trafikklekkasje

– Kanskje den største utfordringen i dette prosjektet har vært det smale anleggsområdet og med den høye trafikken. Det har ført til at det i noen perioder har vært nødvendig med lysregulering. Dette har igjen ført til en del kø og trafikklekkasje over på bla. boliggater på Herøya. Det har ikke vært noen god følelse, sa han.

Grunnforhold og geoteknikk kommer vi heller ikke utenom, det har vært utfordringer med å etablere infrastruktur i bakken samtidig som trafikken på riksvegen har gått forbi. Satt spunt, lettfylling og skånings stabilisering. Hele området er gammel havbunn.

Godt samarbeid og tålmodige naboer

Krogstad Bøe takket for et veldig godt samarbeid med entreprenøren Marthinsen & Duvholt i prosjektet.

– Det er jobbet ca. 38.000 timer i prosjektet uten alvorlige skader – det er veldig bra, sa byggelederen.

Han påpekte også at naboer har vært veldig medgjørlige selv om mange har hatt anlegget svært nær seg.

Selv om prosjektet åpner nå vil det være noen arbeider som vil bli utført våren 2022:

Det er asfalt på riksveg 36, komplett vegmerking av sykkelveg og riksveg, og noe grønt arbeider som ikke er egnet nå på vinteren. Prosjektet setter nå også i gang utredning av støytiltak for 10 boliger langs traseen som er en del av reguleringsplanen.